Socialutskottet

Socialutskottet ersatte vid årsskiftet 2010/11 socialnämnden. Utskottet är organiserat under kommunstyrelsen och dess ledamöter är även ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Socialutskottets ansvar omfattar den samhälleliga socialtjänst som styrs av socialtjänstlagen, SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, socialtjänstförordningen, SoF, hälso- och sjukvårdslagen, HSL samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Dessa lagar är s k speciallagar, vilket innebär att de ålägger kommunen, genom socialutskottet, ansvar att samhällets socialtjänst garanteras på lokal nivå. Förvaltningsdomstolarna tryggar den enskildes rättssäkerhet.

Förutom nämnda lagar framgår av kommunstyrelsens reglemente vilka uppgifter och vilket ansvar som ålagts socialutskottet. Där framgår bl a att socialutskottet är huvudman för färdtjänsten samt ansvarar för familjerådgivningen och mycket annat.

Socialförvaltningen, med socialkontoret, är socialutskottets verkställande organ.

Senast uppdaterad: 2020-02-07

Kontakta oss

Socialutskottets ordförande
Maria Sandberg (KD)

Socialutskottets vice ordförande
Kari Parman (S)
tel 076-789 95 35 (mobil)

Socialchef
Elisabeth Andersson
tel 0370-33 13 67 (kontor)
tel 0730-65 13 16 (mobil)
elisabeth.andersson@gnosjo.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 49
335 32 GNOSJÖ

E-postadress
socialutskottet@gnosjo.se

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd
Kristine Hästmark (M)
tel 0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Kommunstyrelsens
1:e vice ordförande
Vakant

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och oppositionsråd
Markus Kauppinen (S)
tel 0370-33 10 02
markus.kauppinen@gnosjo.se

Allmänna utskottets ordförande
Kristine Hästmark (M)

Kultur- och utbildningsutskottets ordförande 
Jan-Olof Bengtsson (M)
tel 070-629 92 15
jan-olof.bengtsson@gnosjo.se
                                        

Socialutskottets ordförande
Maria Sandberg (KD)
maria.sandberg@gnosjo.se

Kommundirektör
Anna Engström
tel 0370-33 10 00
anna.engstrom@gnosjo.se

Kommunstyrelsens sekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se

Postadress
Gnosjö kommun
335 80 GNOSJÖ

Besöksadress
Storgatan 15

E-post
kommunstyrelse@gnosjo.se