Lärare planerar tillsammans vid datorn.

Linda Ingelund och Lina Chaktelius samarbetar vid datorn.

Bra lärare är framgångsfaktorn

Den viktigaste faktorn, för att eleverna ska lyckas, är bra lärare. Därför är av stor betydelse att rätt lärare rekryteras. Elevens möjligheter är i fokus.

”När andra utanför skolan säger att Bäckaskolan är bra, då är skolan bra. Det betyder mer än att jag säger att skolan är bra.” Orden är Åse Normans. Hon är rektor för högstadiet årskurs 7 till 9 på Bäckaskolan. Och hon känner att teamet på Bäckaskolan jobbar hårt för att skapa en riktigt bra skola med det goda rykte den förtjänar. Här fokuserar vi på eleverna som individer.

Den viktigaste faktorn för elevens framgångar i skolan är bra lärare. Därför behöver vi fokusera på att leta efter duktiga pedagoger. Det går inte att bortse från att lärarna är de mest betydelsefulla för att eleverna ska lyckas. Och hur gör man då för att locka lärare?

– Trivsel och bra förutsättningar för att genomföra sitt arbete är grunden för att vi ska få behålla våra lärare. Det finns många på skolan som även bjuder in till trevlig gemenskap utanför skolan, något som stärker den positiva stämningen.

Stabilitet och struktur ger bra grund

Åse Norman arbetar med att bygga upp ett starkt team med fokus på undervisning. Hon menar att det är så viktigt att det är kul att komma till jobbet och att alla känner att de är delaktiga i arbetet med att utveckla skolan.

– Mitt mål är att hitta en stabilitet och struktur för att få arbetsro på skolan och i kollegiet, och att vi arbetar mot gemensamma mål. En stabil och duktig lärarkår är en förutsättning för att skapa en bra skola.

Hon fortsätter.

– Det är vi på skolan som skapar förändring och förbättring. Lönen är viktig, men bra förutsättningar att utföra sitt arbete är ännu viktigare.

Åse understyrker hur viktigt det är att kunna göra ett bra jobb som lärare.

Lärarna behöver

  • ha möjlighet att förbereda sig inför lektioner
  • ha tid att hjälpa eleverna
  • ha tid att utvärdera lektionen efteråt

Att ha bra förutsättningar är helt enkelt a och o, för att läraren i sin tur ska vilja stanna kvar inom yrket.

Mindre grupper ger bättre undervisning

På Bäckaskolan jobbar vi för att hitta fler sätt att minska gruppstorlekarna. Inför det här skolåret har lektioner genomförts i halvklass inom de naturorienterade ämnena. Laborationer behöver kunna göras på ett bra och säkert sätt. På Bäckaskolan har vi klasser på upp till 27 elever, vilket är en stor grupp om många elever behöver hjälp och stöd

Matematiklärare som undervisar elever.

Oscar Karlsson undervisar. i matematik

Behöver motivera till studier

På skolan går omkring 260 elever. Det är en mångkulturell skola där ungefär hälften av eleverna har utländsk bakgrund. Skolan lägger mycket arbete på att arbeta språkutvecklande och anpassat efter elevernas behov I en elevgrupp finns det en stor spridning i vad varje elev behöver.

I våras var det drygt 20 procent, som inte klarade att komma in på ett yrkesförberedande gymnasieprogram och för pojkarnas del var procentantalet större. Skolan har därför en utmaning. Skolan behöver möta elevernas behov för att i slutänden nå betyg som tar dem vidare till gymnasiet. Även att skapa motivation att vara i skolan och lägga ner tid på skolarbetet, är en viktig faktor för ett bra skolresultat.

Flexibelt stöd i resurskorridor

Åse är mycket stolt över skolans ”Resurskorridor”. Resurskorridoren ger förutsättningar att arbeta en till en, lärare till elev. Eleven kan få specialanpassade dagar, ofta anpassas vissa lektioner eller ibland heldagar. Det handlar om hur stort behovet är just för tillfället. Det är pedagogerna som avgör om behovet finns. Det görs en pedagogisk utredning eller kartläggning. Där efter förs en dialog med eleven, tillsammans med föräldrarna, om hur stödet ska utformas på bästa sätt.

Alla kan behöva stöd i perioder

– Vi måste visa på att det är helt naturligt att ta hjälp ibland i vissa ämnen och att öka acceptansen kring att varje elev behöver olika typ av stöd. Det är så viktigt att kunna se att kunskap inte är statisk. Ibland behöver man mer stöd vid olika tid i livet. Vi vill att elever ska känna att det är okej att fråga om hjälp och ta hjälp.

Eleven kan ”växelspela” och alternera mellan resurskorridoren och den vanliga klassen efter hur stort behovet är just nu.

På skolan finns även grundsärskolan, där går elever från klass 6 till 9. Åse tycker att det är en stor fördel att alla verksamheter finns på skolan, det gör att de kan skapa ett bra samarbete kring eleven. En elev som är inskriven i grundsärskolan men behöver mer utmaningar i vissa ämnen kan delta i undervisning i grundskolan. Det kan även vara omvänt, att elever i grundskolan behöver stödet som finns i grundsärskolan. Något som är till stor nytta för den enskilde eleven.

En lärare och en elev sitter under ett bord och studerar.

Läraren Linda Ingelund undervisar Nicolas Fuenzalida Fuenzalida på golvet under ett bord.

Anpassning för att möta individen

– Vår region är välkänd för sin företagsamhet. Vi som personal är medvetna om att vi behöver skapa intresse för att läsa. Vi vill att eleven klarar grundskolan för att sedan även genomföra gymnasiet. Då har de en bra grund att stå på i livet.

Åse berättar vidare.

För att skapa intresse för att läsa vidare jobbar även vi i kollegiet för att bygga på vår egen kunskap om vad eleverna behöver ha med sig ut på arbetsmarknaden. Vi gör studiebesök på företag för att vi bättre kan knyta an undervisningen till kommande arbetslivsbehov. I augusti besökte vi till exempel Thule, ett fantastiskt bra och spännande besök.

Uppskattat samarbete med företagen

Att ha nära till näringslivet är en fördel som skolan även tar till vara på.

Skolan samarbetar med Gnosjö kommun, Gnosjö näringsliv, Ung Drive, Ung Företagsamhet och Teknik College genom ett upplägg som genomsyrar alla årskurser.

Ett roligt projekt är en tävling som genomförs i årskurs 9 där eleverna får vara med och utveckla ett riktigt projekt. Förra året fick ungdomarna uppdraget att skapa ett ”paket till nyinflyttade i kommunen”. Finalen livesändes och hela projektet var mycket uppskattat.

Bäckaskolan från skolgården.

Senast uppdaterad: