Ny termin, nya möjligheter, nya tag

I våras gick tjugo procent av eleverna ut nian utan att uppnå målen. Tre större åtgärder har satts in för att komma tillrätta med detta. Det handlar om att öka närvaron i skolan, att sätta in tidiga insatser och att undervisa så att alla elever nås och motiveras.

Skolan startar återigen för eleverna den 18 augusti, men dess förr innan är lärarna, rektorerna och grundskolechefen igång med förberedelser inför den nya terminen.

Agneta Dynesius är grundskolechef över Hillerstorp-, Kulltorp-, Ekbacken-, Åviken- och Bäckaskolan. Hon träffar skolornas rektorer för pedagogiska samtal och för att stämma av hur det fungerar i verksamheten varje vecka. De jobbar med det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna synliggöra vad som görs, varför det görs och vad det leder till i skolan. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla elevers utveckling och lärande. Det finns som ett redskap för att kunna se vad förändringar i skolan leder till och kan mäta resultaten.

Skolkunskaper blir viktigare och viktigare

Vi känner alla till Gnosjöandan med den speciella uppfinningsrikedomen, klurigheten och entreprenörskapet. Det har inte alltid behövts färdig grundskola för att få jobb inom något av företagen i bygden. Företaget har utbildat sina anställda och format dem till goda medarbetare. Kanske tycker du dig inte ha haft nytta av din skolkunskap?

Men tider förändras och har du inte uppnått målen i nian, så kommer du inte in på de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna. Industrijobb idag är mer automatiserade. De kräver att du kan en hel del matematik, svenska och ofta även engelska. Vill du komma vidare, behöver du eventuellt bygga på med högskoleutbildning inom teknik, ekonomi och marknadsföring. Gnosjöandans Kunskapscenter, GKC, har industriprogram som är mycket populära och eftersökta.

Närvaron spelar roll för måluppfyllelsen

Två intressanta föreläsningar startar läsåret. Helena Wallberg föreläser femtonde augusti om "Lektionsdesign och differentierad undervisning", det vill säga att ge pedagogerna verktyg och strategier för att utveckla undervisningen för att möta elever med olika förutsättningar och att utvecklas i rollen som lärare.

Anna Tebelius-Bodin kommer sjuttonde augusti och föreläser om ”Vad varje pedagog bör veta – om hjärnan, inlärning och motivation.”

Senare under läsåret i mars månad kommer Malin Gren Landell och föreläser om att "Främja Närvaro och att förebygga frånvaro i skolan."

I våras var det en femtedel av eleverna som inte uppnådde målen i nian. Detta innebär att de inte kommer in på ett yrkesprogram, berättar Agneta Dynesius, grundskolechef

– Vi har satt in åtgärder för att få bukt med detta. Bland annat har vi reviderat vår närvarotrappa med tätare uppföljningar och åtgärder samt att vi kommer att införa lektionskvittering. Vissa elever har 15 procents frånvaro eller mer utan att det finns sjukdom bakom. Vi måste veta varför eleven är borta. Är det ströfrånvaro eller andra faktorer som spelar in. Ofta är det inte bara en faktor som spelar in, utan flera olika, som även kan påverka varandra.

Att lektionskvittera innebär att närvaron läggs in för varje lektion. Detta görs idag på högstadiet, men nu kommer det att göras även på de lägre stadierna. Att ha låg närvaro i skolan visar sig snabbt i minskad måluppfyllelse. Om en elev inte är i skolan, går ett sms hem till föräldrarna, precis som förut.

Anpassade lektioner för olika sätt att lära

En utmaning är den stora spridningen i klasserna. I en och samma klass finns elever med olika förutsättningar, några behöver extra stöd medan andra behöver mer stimulans och utmaningar. Alla elever måste ha möjlighet att nå målen genom olika arbetssätt och med Wallbergs fortbildning ges pedagogerna ytterligare verktyg och strategier för att utveckla undervisningen.

– Vi arbetar också med tidiga insatser. Läsa-skriva-räkna-garantin gäller från förskoleklass, till och med tredje klass. I förskoleklassen har vi ett kartläggningsmaterial som heter Hitta språket och Hitta matematiken, som är obligatoriska att använda. I årskurs 1 används bedömningsstöden i taluppfattning och läs- och skrivutveckling. De genomförs både under höst- och vårterminen. I åk 3 genomförs de nationella proven. Vi ser om någon är i behov av extra stöd. Genom att sätta in åtgärder tidigt, vill vi se till att eleven får det stöd som behövs och vi kan också anpassa undervisningen för den.

Helena Wallbergs föreläsning handlar om att se till att eleverna får lära sig på sitt sätt. ”Lektionsdesign” står för hur man formar lektionen för att nå alla i klassrummet och hur man skapar en bra lärmiljö. Ann Tebelius-Bodins föreläsning behandlar vad alla pedagoger bör veta om hjärnan, inlärning och motivation.

Fullföljd utbildning – ett viktigt mål

Uppdrag fullföljd utbildning är namnet på SKR:s samlade arbete för att öka andelen unga som fullföljer sina gymnasiestudier.

– Vårt mål är att öka antalet elever som slutar grund och gymnasieskolan med en fullföljd utbildning. De båda 7–9 skolorna samt gymnasieskolan använde sig av ett självskattningsverktyg för att ringa in områden som sedan mynnar ut i en gemensam utvecklingsplan för fullföljd utbildning. Vår Gymnasiechef Martin Alkemark ansökte om projektet ”Fullföljd utbildning” från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Projektet påbörjades tidigt i våras och målen är satta på lång sikt och kort sikt med olika indikatorer, som ska genomföras under projektets gång, projektet kommer att utvärderas i juni 2023.

– De olika skolorna kommer att se utifrån handlingsplanen vilka områden som behöver förbättras, fortsätter Agneta.

Förutom dessa tre åtgärder kommer lovskolan utökas med 25 timmar. Läxhjälp finns till för alla elever som vill delta. Till detta får skolorna statliga medel, som täcker kostnaderna till en viss del. Att delta från elevens sida är frivilligt. Det skolan kan göra är att pusha och diskutera med föräldrarna på utvecklingssamtalet. Extra skolskjuts har satts in vid behov för att läxhjälp ska fungera efter skolans slut.

Agneta älskar sitt arbete och tycker att det är oerhört stimulerande att arbeta i skolans värld.

– Här är det ständig utveckling och du är direkt i verkligheten. Eleverna är så formbara och jag vill att de ska lyckas!

Senast uppdaterad: