Så arbetar vi med kvalitetsutveckling

I Gnosjö kommun arbetar vi dels kommunövergripande med att utveckla hela kommunens arbete, dels med utveckling på verksamhetssnivå.

Kommunen arbetar med flera olika verktyg. På den här sidan berättar vi lite mer om några av dem.

Kommunens kvalitet i korthet

Hela kommunen mäter sig själv genom nationella projektet Kommunens kvalitet i korthet.

Öppna jämförelser

Socialförvaltningen och kultur- och utbidlningsförvaltningen arbetar, förutom med kommunens kvaltiet i korthet och egna mått också med uppföljning av öppna jämförelsemåtten bland annat som grund för upptäckt av kvaltietsavvikelser.

Kvalitetsledningssystem

Det finns flera olika typer av kvalitetsledningssystem i kommunen. Detta för att kunna enhetsanpassa kvalitetsledningen i så hög utsträckning det går. Alla system verkar dock utifrån den gemensamma principen om planering, genomförande, uppföljning och förbättring.

Teknik & fritidsförvaltningens kvalitetsarbete

Teknik & fritidsförvaltningen påbörjade 2019 sin framtagning av sitt kvalitetsledningssystem baserat på kommunens kvalitetsplattform. Förvaltningen har dock under många år arbetat med uppföljning av användarnas upplevelser (brukarundersökningar) inom fritidssektorn.

Förvaltningen arbetar också med mätningar inom t.ex. vatten. Inom teknik- och fritidsförvaltningen pågår från 2019 en digitalisering som ska underlätta för invånarna att använda tjänsterna och förvaltningen att styra, kontrollera och förbättra verksamheterna.

Socialförvaltningens kvalitetsarbete

Socialförvaltningen har lagkrav på att ha ett kvalitetsledningssystem. I gnosjö kommun samverkar vi med jönköpings läns kommuner kring ett länsgemensamt kvalitetsledningssystem.

Socialförvaltningen arbetar dels med det läns-kopplade kvalitetsteamet som arbetar med hela förvaltningens kvalitetssystem, dels finns kvalitetsteam på exempelvis särskilt boende som jobbar lokalt med rutiner och förbättring nära sina brukare.

Socialförvaltningen arbetar med digitalisering för att underlätta för sina användare av tjänsterna, t.ex. genom att kommunicera digitalt, använda nattkameror.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kvalitetsarbete

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett kvaltietsarbete som utgår från mål och brukarundersökningar. Förvaltningen arbetar även med att underlätta för invånarna gällande byggnation med hjälp av digitala verktyg (verktyget: "mitt bygge"). Med mer stöd till invånare och företag kan ledtider förkortas och arbetet inför byggnationer underlättas.

Kommunledningsförvaltningens kvalitetsarbete

På kommunledningsförvaltningens personalenhet finns det ett samarbete med Värnamo kommun kring gemensam kvalitetsledningsystematik för processer kring lön.

Kansli och utvecklingsenheten gör medborgarundersökningar, administrerar och återkopplar information som kommit in i medborgardialogmöten som politiken har, samt deltar i "Glokala Sverige" i syfte att utveckla hållbarhetsarbetet. Kansliet arbetar även för global social hållbarhet i hela kommunen genom certifieringen som en fairtrade-kommun.

Samarbete finns med näringsliv för att öka attraktiviteten för gnosjöregionen, bland annat i form av framtagning av gemensamt platsvarumärke, företagsanpassad kollektivtrafik-

Kultur & Utbildningsförvaltningens kvalitetsarbete

I skollagen finns krav på att kommunerna arbetar med systematisk kvalitetsutveckling av sina skolor. I Gnosjö kommuns skolor har det sedan över ett decennium bedrivits ett omfattande skolutvecklingsarbete på olika nivåer, såväl på arbetsenhetsnivå på de olika skolenheterna som centralt på förvaltningen.

Kvalitetssystemet heter ABC.

Läs mer om skolutvecklingsarbetet

På vårt gymnasium GKC, Gnosjöandans kunskapscentrum, har man certifierat sig med hjälp av Qualis.

Utbildningssektorn samverkar med socialförvaltningen, med särskilt fokus på barn, i syfte att proaktivt arbeta för den sociala hållbarheten.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklingsledare
Vakant

@gnosjo.se
Telefon: 0370-33 10 00 (växel)