Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i kommunen kan lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige som då skall bereda förslaget och om möjligt senast ett år efter att förslaget togs upp skall beslutas.

Formulär för att skicka in ditt medborgarförslag


Ange dina personuppgifter:
Ange dina personuppgifter:
Motivera ditt förslag och beskriv hur du tycker att det ska genomföras.

Regler för medborgarförslag

 • Ett medborgarförslag får bara behandla ett ämne och måste handla om frågor som kommunfullmäktige kan besluta om.
 • Förslagen får inte strida mot lagar eller författningar.
 • Förslagen får inte handla om myndighetsutövning mot någon enskild (exempelvis bygglov eller försörjningsstöd). Av förslaget skall framgå en konkret åtgärd/förslag som du vill att kommunfullmäktige skall ta ställning till.
 • Förslaget skall vara skriftligt och försett med kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress till förslagsställaren)
 • Föreningar och andra sammanslutningar kan inte lämna förslag i föreningens namn
 • Ett medborgarförslag skall vara kommunkansliet tillhanda senast tio dagar innan kommunfullmäktigesammanträde för att kunna lyftas vid detta.
 • Inkomna medborgarförslag är offentlig handling och diarieförs och sparas digitalt och kommer att publiceras på kommunens hemsida samt ingå i kallelser till olika möten.
 • Inkomna förslag skall beredas av kommunstyrelsen som kan be andra nämnder/utskott yttra sig i ärendet.
 • Den som lämnat ett medborgarförslag skall få ta del av kommunstyrelsens förslag till beslut innan det åter hanteras av kommunstyrelsen, och skall då ges möjlighet att komma med synpunkter innan fullmäktige beslutar i ärendet.
 • Kommunfullmäktiges beslut delges den som lämnat in medborgarförslaget.
 • Kommunfullmäktige skall två gånger per år (vid april- och oktober-sammanträdena) få redovisat till sig hur handläggningen av inkomna förslag bereds. Redovisningen sker samtidigt som ej färdigberedda motioner redovisas.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation

Kommunsekreterare
Christian Bagan
Telefon: 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se