Så fungerar en kommun

Sverige består av 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa funktioner är kommunerna ansvariga för enligt lag medan andra  sker på frivillig grund.

Kommunerna ansvarar enligt lag för:

  • socialtjänsten (regleras av bland annat Socialtjänstlagen, SoL)
  • skolväsendet (regleras av bland annat Skollagen)
  • plan- och byggfrågor (regleras av bland annat Plan- och bygglagen, PBL)
  • hälso- och miljöskydd
  • avfallshantering och renhållning
  • vatten och avlopp
  • räddningstjänst (Regleras i Lag om skydd mot olyckor, LSO)
  • krisberedskap och säkerhet                                                           
  • folkbibliotek

Kommunfullmäktige

Valresultatet avgör vilka som skall sitta i fullmäktige, och ju fler röster ett parti får i valet, desto fler platser får partiet i fullmäktige.

Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna, och främst de som är invalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Från årsskiftet 2010/11 har kommunen gått in i en ny politisk organisation där kommunstyrelsen blir enda verksamhetsnämnd. Kommunstyrelsen övertar då de gamla nämndernas (socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens) uppgifter.

Syftet med förändringen är att bättre samordna kommunens resurser. Kommunstyrelsen skall dessutom svara för övergripande ledning och samordning genom långsiktig planering och genom att följa verksamheten inom samtliga verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram budgetförslag. Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering.

För att klara de nya uppgifterna utökas kommunstyrelsen med fler ledamöter, och organiseras i tre utskott med vardera fem ledamöter. De nya utskotten blir allmänna utskottet. socialutskottet och barn- och utbildningsutskottet.

Nämnder

I kommunen finns, förutom kommunstyrelsen, även samhällsbyggnadsnämnden som ansvar för bland annat bygg- och miljöfrågor.

I kommunen finns även en valnämnd som har till uppgift att planera och genomföra allmänna val, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Utifrån de mål och riktlinjer som varje nämnd fått av fullmäktige beslutar sedan nämnderna själva  i detaljfrågorna för sina respektive områden.

Förvaltning

För att sköta den direkta verksamheten finns även kommunala förvaltningar med anställda tjänstemän som bereder ärenden, verkställer de beslut som politikerna fattat och som bedriver all den övriga verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman. I varje förvaltning finns sedan en förvaltningschef som  leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

Bolag och stiftelser

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i andra former än i nämndsform. I Gnosjö kommun finns två exempel på detta, dels det kommunala fastighetsbolaget AB Järnbäraren som hyr ut lägenheter och lokaler samt Stiftelsen J E Hylténs metallvarufabrik där kommunen tillsammans med bl a Jönköpings läns länsmuseum driver en museiverksamhet i en tidigare metallvarufabrik.

Revisorer

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska den kommunala verksamheten så att nämnder och förvaltningar följer de lagar och regler som finns samt att kommunens pengar hanteras på ett korrekt sätt.

Kommunens revisorer anlitar en auktoriserad revisionsfirma för att genomföra sina granskningar.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunfullmäktiges ordförande
Johan Malm (C)
Telefon: 070-561 44 73
johan.malm@gnosjo.se

Kommunstyrelsens ordförande
Kristine Hästmark (M)
Telefon: 0370-33 10 01
kristine.hastmark@gnosjo.se

Kommundirektör
Anna Engström
Telefon: 0370-33 10 00
anna.engstrom@gnosjo.se

Kommunsekreterare
Christian Bagan
Telefon: 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se