Revisorer

Kommunrevisionen har kommunfullmäktiges uppdrag att granska kommunstyrelsen och de övriga nämndernas verksamhet. I sin granskning skall revisorerna dels undersöka om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, dels pröva om räkenskaperna är riktiga och slutligen granska om den interna kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Utöver detta skall revisorerna kontrollera att kommunstyrelsens och övriga nämnders beslut och åtgärder överensstämmer med lagstiftning samt med kommunfullmäktiges mål för verksamheten.

De granskningar som genomförs redovisas till kommunfullmäktige i form av revisionsgranskningar och varje granskad nämnd skall yttra sig över de synpunkter som framförs av revisionen.

Kommunrevisionen är oberoende av kommunens politiska majoritet och väljer självständigt vad som skall granskas, hur granskningen skall genomföras och hur resultaten av granskningarna skall presenteras. Kommunrevisionen är viktig för en fungerande lokal demokrati och för tilltron till kommunen och det samhälle vi lever i.

Kommunens revisorer anlitar en professionell revisionsfirma för att genomföra sitt uppdrag.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Ordförande
Klas-Göran Park (S)
Telefon: 070-569 12 86

Vice ordförande
Göran Aronsson (KD)
Telefon: 070-308 23 27

Revisionens samtliga ledamöter Länk till annan webbplats.