Samhällsbyggnadsnämnden

Många känner kanske till samhällsbyggnadsnämnden som den instans som ansvarar för bygglovsprövningar.

Men nämnden har ett betydligt större verksamhetsområde än så. Kort sagt kan man säga att nämnden ansvarar för kommunens ålägganden som beskrivs i Livsmedelslagen, Miljöbalken, Alkohollagen, Tobakslagen, Lagen om bostadsanpassning samt Plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser kring planläggning av mark och vatten och om byggande. Den syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och hållbar livsmiljö för både dagens människor och för kommande generationer.

Miljöbalken i sin tur syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att både nuvarande och kommande generationer har tillgång till en hälsosam och god miljö. Den säger att naturen har ett skyddsvärde och människors rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Nämnden handlägger exempelvis ärenden kring:

  • bostadshygien
  • buller
  • luftföroreningar
  • livsmedelshygien
  • smittskydd
  • Man svarar för kalkning av försurade vatten och tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden är även trafiknämnd och hanterar trafikföreskrifter, hastighetsbegränsningar i tätorterna samt ansökningar om parkeringstillstånd.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Ordförande
Christer Gustafsson (KD)
Telefon: 070-362 23 64
christer.gustafsson@gnosjo.se

1:e vice ordförande
Ingmar Johansson (M)
Telefon: 070-556 74 50
ingmar.johansson@gnosjo.se

2:e vice ordförande
Bo-Göran Härestrand (S)
Telefon: 072 568 9449
Bo-Göran.Härestrand@gnosjo.se

Förvaltningschef, samhällsbyggnads-
förvaltningen

Henrietta Isaksson
Telefon: 0370-33 10 91

Nämndsekreterare
Sara Nilsson
Telefon: 0370-33 10 55

Postadress
Samhällsbyggnadsnämnden
335 80  GNOSJÖ

E-postadress
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se