Rådet för funktionshinderfrågor

Kommunens råd för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationerna inom kommunen.

Rådet är inte en kommunal nämnd eller styrelse, och fattar därför inga beslut utan rådet har i första hand en rådgivande funktion. Rådet är dock en viktig kanal till de funktionshindrade i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.

Rådet ligger under kommunstyrelsen och dess allmänna utskott.

Enligt rådets reglemente är allmänna utskottets representant även ordförande i rådet. Utöver representant för allmänna utskottet ingår representanter för socialutskottet, barn- och utbildningsutskottet, samhällsbyggnadsnämnden samt kommunens handikapporganisationer.

Rådet för funktionshinderfrågor ska:

  • förstärka inflytandet i frågor som gäller funktionshinder.
  • medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare inom handikappområdet.
  • verka för att funktionshindrades frågor beaktas i kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar.
  • vara remissorgan i frågor som rör grupper av personer med funktionshinder.
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning rörande handikappfrågor.

Rådets uppgifter / verksamhetsområde

Kommunens företrädare ska i handikapprådet samråda och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för funktionshindrade bosatta i kommunen.

Kommunen ges genom rådet möjlighet att få handikapporganisationernas synpunkter samt att samråda med dem i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser. De funktionshindrades representanter har i rådet möjlighet att framföra förslag om förändringar i den kommunala verksamheten. De kan där informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör funktionshindrades möjligheter till god livskvalitet.

Rådets sammansättning

Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsens allmänna utskott.

Handikapporganisationer med aktiva medlemmar i Gnosjö kommun får utse vardera två representanter till rådet. Dessa representanter ska vara bosatta i Gnosjö kommun. Socialutskottet, barn- och utbildningsutskottet samt samhällsbyggnadsnämnden utser vardera en representant.

Andra föreningar och organisationer som driver verksamhet inom kommunen med syfte att tillvarata funktionshindrades intressen kan när särskilda skäl föreligger inbjudas att delta i rådets överläggningar. Representanter för övriga samhällsorgan kan också inbjudas till rådet för information, diskussion eller samråd.

Rådets arbetsformer

Allmänna utskottets representant är även rådets ordförande. Rådet ska inom sig utse en vice ordförande.

Kommunens kansliavdelning svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.

Rådet sammanträder normalt sett fyra gånger per år men kan vid behov sammankallas oftare. Datum för sammanträdesdagar ska fastställas vid årets början.

Skriftlig kallelse med föredragningslista ska sändas till rådets ledamöter senast en vecka före sammanträde.

Rådets ställningstagande ska genom protokoll delges till rådets ledamöter, kommunstyrelsen, allmänna utskottet och övriga berörda.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: