Politisk ordlista

Att förstå vad politiker och tjänstemän säger och gör och vad som står i kommunala handlingar är inte alltid det lättaste trots att myndigheter idag är måna om att uttrycka sig på ett enkelt sätt. Speciella ord och uttryck kan behöva en förklaring. Här nedan redovisas några förklarande ord som gör det lättare att följa med i det politiska "språket":

Acklamation


Att bifalla, samtycka till ett ärende utan omröstning

Ajournera


Skjuta upp ett möte till en senare tidpunkt, ta paus

Allmän handling


Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får läsa allmänna handlingar. Med allmän handling avses en handling som inkommit, förvaras eller upprättats av kommunen.  
En kommunal handling kan också av olika anledningar vara sekretessbelagd, exempelvis för att skydda en enskild. Vad som skall sekretessbeläggas eller inte regleras av Sekretesslagen.  

Allmänna val


Val som sker i hela landet t ex val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige

Arvode


Ekonomisk ersättning för utfört politiskt arbete

Beredning


Sammanfattande begrepp för att förbereda och arbeta med ett ärende inför ett senare beslut

Bordläggning


Ett beslut att skjuta upp en debatt och ett beslut i ett ärende till ett senare sammanträde

Dagordning


Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; föredragningslista

Delegera


Att överlåta arbete och beslut till annat politiskt organ eller tjänsteman

Enkel fråga


Fråga i kommunfullmäktige till ordförande i nämnd eller styrelse för muntligt svar där endast den tillfrågade och den som frågar får delta

Ersättare


Ersättare för ordinarie ledamot av nämnd eller fullmäktige. Ett annat ord för ersättare är  suppleant

Facknämnd


En nämnd som arbetar inom ett visst område och med en viss typ av frågor

Föredragande


Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende

Föredragningslista


Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; dagordning

Förtroendevald


En person som fått sitt politiska uppdrag av väljarna genom allmänt val eller av en politisk församling

Förvaltning


Varje nämnd har en förvaltning till sin hjälp och där arbetar tjänstemän med att förbereda och verkställa politikernas beslut

Handläggare


Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut

Hemställa


Att formellt begära något

Interpellation


Fråga som ställs i kommunfullmäktige till ordföranden i nämnd eller styrelse för muntligt eller skriftligt svar

Justering


Slutligt godkännande av ett dokuments formulering och intygande av det riktiga i beslutet

Kommunalskatt


Betalas av varje kommuninvånare i den kommun han/hon är mantalsskriven

Ledamot


Förtroendevald medlem av nämnd eller fullmäktige

Motion


Ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige

Nämnd


En grupp förtroendevalda med uppgift att sköta särskilda uppgifter, kan ibland kallas styrelse

Presidium


En ordförande och en eller flera vice ordförande samt ibland någon tjänsteman; ledningen för en nämnd eller fullmäktige

Primärkommun


Sverige är indelat i för närvarande 290 primärkommuner, Gnosjö kommun är en av dom.

Proposition


Ett förslag ställt av ordföranden vid omröstning

Protokoll


Skriftlig redogörelse över beslut, förslag, omröstningar och reservationer under ett sammanträde. Är offentligt efter justering

Remiss


Ett ärende som översänt till annan politisk församling för att denna skall få lämna sina synpunkter

Reservation


Den som muntligt eller skriftligt reserverar sig mot ett beslut och därmed markerar sitt ogillande över det fattade beslutet

Suppleant


Se Ersättare

Votering


Annat ord för omröstning i nämnd eller fullmäktige

Yrka


Att begära eller föreslå att man vid ett sammanträde skall besluta på visst sätt

Återremiss


Beslut att sända tillbaka ett ärende till beredande organ för fortsatt beredning

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
Telefon: 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se