Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig rätt till insyn i all offentlig verksamhet. Detta brukar kallas offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet både i stat, landsting och kommuner.

Offentlighetsprincipen - vad innebär den?

Offentlighetsprincipen innebär rätten för alla, svenskar såväl som utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet med lagen är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen och på detta sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera men det kan också handla om e-post, fax, video- eller bandupptagningar eller liknande. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Vad innebär sekretess?

Syftet med att sekretessbelägga en handling kan till exempel vara att skydda enskilda människor. En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Var finns handlingarna?

Alla myndigheter och offentliga förvaltningar måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling. Genom att kontakta respektive nämnds registrator kan du söka efter en specifik handling.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det ta maximalt två dagar.

Får jag ta med dem hem?

Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig.

Kan jag få handlingar via e-post?

Alla handlingar finns inte i elektronisk form men med dagens teknik är det möjligt att scanna in dom vilket möjliggör att dom e-postas till dig.

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna och ingen har rätt att fråga dig om detta.

Du kan klaga

Om du nekas att ta del av en handling, har du  enligt lagen rätt att få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos länsrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Mer att tänka på

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post osv) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. I Gnosjö kommun finns i varje verksamhet en person som har till syfte att se till att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt och dit du kan vända dig med frågor och synpunkter.


Kansliavdelningen, stabs- och stödavdelningen och tekniska kontoret: Christian Bagan
Kultur- och utbildningsutskottet: Sebastian Qvist
Socialutskottet: Margaretha Haglund
Samhällsbyggnadsnämnden: Sara Nilsson

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
Telefon: 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se