Ett ärendes gång

Nedan redovisas i ungefärliga drag ett ärendes gång från det att det kommer in till kommunen och fram till beslut i nämnd eller kommunfullmäktige.

  1. Ärendet kommer in till myndigheten/nämnden med post, e-post, fax, eller per telefon. Det kan t ex vara en skrivelse från en förening som vill ha bidrag.
  2. Ärendet registreras (diarieförs) vilket innebär att ärendet ankomststämplas med dagens datum och får ett unikt diarienummer. Diarienumret används för att underlätta sökning av ärendet.
  3. Ärendet bereds av nämndens ordförande och förvaltningschef vilket innebär att underlag för ett beslut tas fram. Ibland remitteras ärenden vidare till andra nämnder för synpunkter.
  4. Efter att ärendet beretts tar nämndens arbetsutskott upp ärendet och lämnar ett förslag till beslut till nämnden.
  5. Ärendet tas upp i kommunstyrelsen som beroende på frågans art fattar ett eget beslut eller beroende på vad nämnden har för beslutsrättigheter (delegation) lämnar ett beslutsförslag till kommunfullmäktige.
  6. Ärendet tas upp i kommunfullmäktige som fattar slutligt beslut i ärendet.
  7. Beslutet expedieras (delges) av kommunkansliet och verkställs av den eller de förvaltningar som berörs.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
Telefon: 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se