Socialförvaltningens behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer dataskyddsreglerna. Socialnämnden har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att reglerna följs.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Det kan till exempel vara ditt personnummer, ditt namn och din adress. Uppgifter om din hälsa och dina besök/kontakter med socialtjänsten och vården är också personuppgifter.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården ska dokumentera när vi handlägger ärenden och utför insatser. Vi dokumenterar de beslut vi fattar, grunderna för besluten och hur vi genomför insatser och åtgärder. Detta gör vi för att få underlag för de beslut vi fattar om insatser till dig och underlag för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård. Vi behöver även behandla dina uppgifter för att följa upp och utvärdera dina insatser så att vi kan utveckla och säkra kvaliteten. Vi behandlar också personuppgifter vid avvikelsehantering, vårdskador/lex Maria och lex Sarah.

Vi behöver behandla personuppgifter för administration av t ex avgifter och för planering av verksamheten. Därutöver behöver vi också kunna lämna uppgifter vid tillsyn och rapportering till andra myndigheter samt för forskning. Uppgifterna ska också finnas som information till dig själv.

Dina uppgifter är skyddade

Socialtjänsten och vårdgivaren har stöd i dataskyddsförordningen och i särskilda nationella lagar och föreskrifter för att behandla dina personuppgifter. Därför behövs, i regel, inget godkännande från dig för att spara uppgifter om dig i journal och i andra system som behövs för ditt ärende eller din vård och omsorg.

Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården finns regler om sekretess. Bara de med behörighet har tillgång till information om dig. Det kan till exempel vara personal som deltar i handläggningen, vården och omsorgen av dig eller som behöver dina personuppgifter för sitt arbete som får se dina uppgifter. De IT-system eller andra system som uppgifterna finns i måste vara säkra.

Ibland lämnar vi ut personuppgifter

Uppgifter om dig lämnas bara till andra om det finns stöd i lag eller samtycke från dig. Det innebär att det kan förekomma att vi lämnar ut personuppgifter till framförallt sjukvården, Skatteverket, försäkringskassan, domstolar, kronofogden, polisen, Pensionsmyndigheten, överförmyndaren, Transportstyrelsen, Socialstyrelsen samt Inspektionen för vård och omsorg.

Du ska bli informerad om uppgifter om dig skickas till ett så kallat nationellt kvalitetsregister. Du ska också få information om själva registret. Du har rätt att säga nej till att uppgifterna skickas in och du har rätt att få informationen om dig borttagen ur registret, om uppgifter har skickats in tidigare.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Huvudregeln är att uppgifter bevaras i fem år efter att ärendet avslutades inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt inom individ- och familjeomsorgen. Journaler inom hälso- och sjukvården ska bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in.

Uppgifterna om ett representativt urval av personer ska undantas från gallring, av hänsyn till forskningens behov. Uppgifter om faderskap, föräldraskap och adoption ska också bevaras, likaså uppgifter om barn som varit placerade av socialtjänsten utanför hemmet. Föräldrars avtal om vårdnad, boende och umgänge som godkänts av socialnämnden ska bevaras tills barnet fyllt arton år.

Vi grundar behandlingen av personuppgifter på bland annat dessa lagar

  • Artikel 6 e i EU:s dataskyddsförordning GDPR när det gäller myndighetsutövning samt allmänt intresse av tillsyn över vår verksamhet.
  • Artikel 6 c i EU:s dataskyddsförordning GDPR när det gäller våra rättsliga förpliktelser att hantera arkiv, bokföra, journalföra och rapportera.
  • Brottsdatalagen, 2 kap. 1 §.
  • Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 6 §.
  • Förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 12 §.
  • Socialtjänstlagen (2001:453) 11 kap. 5 § och kap. 12.
  • Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 21 a – 21 d §§.
  • Patientdatalagen (2008:355) 3 kap. 1 §.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och begära att de rättas

Du har rätt att begära registerutdrag över de uppgifter vi har om dig. Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig rättas.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Socialnämnden är personuppgiftansvarig för personuppgifter inom socialförvaltningen. Kontaktadress: socialutskottet@gnosjo.se

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka meddelande till kommunens dataskyddsombud som nås via dataskyddsombud@gislaved.se

Du kan klaga till Datainspektionen om vår hantering av dina personuppgifter. Kontaktadress: datainspektionen@datainspektionen.se

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: