Allmänna val

Vår svenska demokrati bygger på att folket i fria allmänna val utser sina företrädare. Genom att rösta kan vi ändra på det vi är missnöjda med. Valen gör oss delaktiga i det som händer och det som skall hända i vårt samhälle.

I Sverige har vi proportionella val, vilket betyder att respektive parti blir representerat i riksdag, landsting, kommunfullmäktige och Europaparlament med det antal mandat (representanter) som står i förhållande till det antal röster som varje parti erhåller.

Vart fjärde år är det allmänna val till riksdag, landsting- och kommunfullmäktige. Valen hålls tredje söndagen i september månad. Vart femte år genomförs val till Europaparlamentet vilket sker i juni månad med samma valdag i samtliga EU-stater. Utöver detta kan folkomröstningar förekomma.

Röstberättigad

Alla som fyller 18 år senast på valdagen och är svensk medborgare är röstberättigad till riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigevalen. Även medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater samt medborgare i Island och Norge som fyller 18 år senast på valdagen och är folkbokförda i landet har rösträtt vid val till landstings- och kommunfullmäktige.

Andra utländska medborgare har rösträtt vid landstings- och kommunfullmäktigevalen om han/hon dessutom varit kyrkobokförd i Sverige den 1 november de tre åren närmast före valåret.

Den som har rösträtt vid val till riksdagen har också rösträtt vid val till Europaparlamentet.

Valbar

Den som uppfyller kraven för att rösta till de olika politiska församlingarna kan också väljas till ledamot av dessa. För att bli vald i landstings- eller kommunfullmäktigeval måste man dessutom vara kyrkobokförd i det landstingsområde eller i den kommun som valet gäller.

Om du är intresserad av att engagera dig politiskt rekommenderas du att kontakta företrädare för det politiska parti som du känner stämmer bäst överens med dina åsikter.

Tidigare val

valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa om kommande val och även se hur det gått i tidigare val som ägt rum i Gnosjö kommun fördelat på kommunens olika valdisktrikt.

Valnämnden i Gnosjö kommun

I Gnosjö kommun ansvarar kommunens valnämnd för att valen genomförs på rätt sätt. Valnämnden består av sju förtroendevalda politiker och dessa fattar utifrån vallagens bestämmelser de formella besluten om hur allmänna val skall genomföras i kommunen.

Exempel på det valnämnden beslutar om vilka öppettider de olika vallokalerna skall ha, vilka som skall ta emot rösterna under valdagen och mycket annat. Valnämnden påbörjar sitt arbete ungefär 7-8 månader före valdagen och avslutar arbetet med att räkna inkomna poströster onsdagen efter valdagen, den så kallade onsdagsräkningen.

Valdistrikt i kommunen

Gnosjö kommun är indelat i valdistrikt (Gnosjö Norra, Västra och Östra, Kävsjö, Kulltorp och Åsenhöga-Källeryd) med en vallokal i varje. Åsenhöga-Källeryds valdistrikt består av Åsenhöga och Källeryds valdistrikt som slagits samman till ett gemensamt distrikt.

Uppgifter om var du skall rösta bestäms av var du bor och framgår av det röstkort du får inför varje val. Du kan också rösta på postkontor eller med bud om du är förhindrad att själv ta dig till vallokal. Valnämnden genomför även röstmottagande på kommunens äldreboenden.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Valnämndens ordförande
Louise Ottosson (M)               
Telefon: 073-150 90 01 louise.ottosson@edu.gnosjo.se

Valnämndens sekreterare
Christian Bagan
Telefon: 0370-33 10 11
mobil: 070-201 07 30
christian.bagan@gnosjo.se

Länkar

Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.