Information till dig som är vårdnadshavare

Här hittar du som vårdnadshavare samlad information om covid-19 och hur det påverkar skolverksamheten i Gnosjö kommun. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

I Gnosjö kommun kommer vi fortsatt att prioritera elevernas rätt till undervisning, samtidigt som vi arbetar förebyggande för att undvika att smitta sprids i våra verksamheter.

Det som är absolut viktigast i nuläget är att vi fortsätter att hålla avstånd, är noga med handhygien samt att alla stannar hemma och testar sig vid symtom. Detta gäller även dig som är fullvaccinerad.

Nedan kan du läsa mer om vad som gäller i förskolans och skolans olika verksamheter.

Vid grundskolan och gymnasieskolan bedrivs närundervisning.

Skulle undervisningen gå från närundervisning till distansundervisning för någon grupp eller skola kommer information att skickas ut till berörda elever och vårdnadshavare på lärplattformen Fronter.

Läs mer om skolverkets rekommendationer om närundervisning för hösten 2021 Länk till annan webbplats.

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Läs mer på deras webbplats hur du ska göra om du får symtom eller är smittad av covid-19.

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer vid symtom eller smitta av covid-19 Länk till annan webbplats.

Grundreglerna vid symtom är:

 • Stanna hemma
 • Testa dig mot covid-19

Sjukanmäl ditt barn enligt din förskolas eller skolas rutiner, men tänk på att göra det så tidigt som möjligt. Går ditt barn i grundskolan, tänk på att sjukanmäla ditt barn varje dag som hen är hemma.

För att minska smittspridningen ska alla i ett hushåll där någon har covid-19 avstå från fritidsaktiviteter i grupp. Det går bra att träna på egen hand utomhus, med avstånd till andra.

För att minska smittspridningen av coronaviruset har våra förskolor gjort vissa anpassningar, som har skärpts i samband med de lokala allmänna råden.

 • Inga föräldramöten eller andra fysiska träffar inomhus. Däremot är den vardagliga kontakten viktig som grunden till ett bra samarbete mellan personal, barnet och vårdnadshavare.
 • Anpassningar i tamburen för att undvika trängsel och kunna hålla avstånd samt möjlighet till god handhygien.
 • Utvecklingssamtal sker fysiskt med avstånd eller digitalt.
 • Fortsättningsvis vistas mer utomhus.

Vi vet att det för våra yngsta förskolebarn är svårt att följa folkhälsomyndighetens restriktioner men prata gärna med ditt äldre förskolebarn om vikten av att:

 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nysa i armvecket
 • Undvika att röra ögon, nästa och mun

Rekommendation om att hålla ditt 15-timmars barn hemma kan bli möjligt

Kommunen utgår ifrån att förskolan ska hållas öppen så långt det är möjligt. Om personalbrist uppstår på grund av medarbetares sjukfrånvaro eller vård av barn, behöver vi prioritera omsorgsbehovet till barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar.

Barn i ”allmän förskola” och barn som vistas på förskolan 15 tim/ vecka vars vårdnadshavare finns i hemmet kan då komma att rekommenderas att hålla barnen hemma (ingen ersättning kommer då att utgå).”

För att minska smittspridningen av coronaviruset har våra skolor gjort vissa anpassningar, som skärpts i samband med de lokala allmänna råden.

Förskoleklass - åk 9

 • Matsalar har möblerats om. Eleverna får ta maten själva men skolpersonal ser till att eleverna håller avstånd, och att de tvättat händerna med tvål och vatten innan de går in i matsalen.
 • Eleverna uppmanas regelbundet tvätta händerna och hålla avstånd.
 • Handsprit finns i skolsalar (åk 7-9).
 • Större samlingar av elever och personal undviks, så långt det är möjligt.
 • Klassrummen möbleras mer luftigt, med mer avstånd mellan varje bänk, så långt det är möjligt.
 • Elev som under skoldagen känner av symtom kommer skickas hem av personal och vårdnadshavare meddelas.
 • Vi påtalar för personal och elever vikten av att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Gymnasiet, GKC

 • Gymnasiet samt gymnasiesärskolan på GKC startar läsåret 21/22 med närundervisning på plats.
 • Vi undviker fortfarande stora samlingar av elever och personal. Exempelvis samlar vi inte en hel årskurs i aulan.
 • Vi har optimerat schemat utifrån klassrummens storlek matchat mot elevgruppernas storlekar.
 • Skollunchen serveras som vanligt i Töllstorp. Vi utökar ytan för matsalen då behov uppstår, exempelvis vid elevtoppar.
 • Vi har placerat ut handsprit på flera ställen.
 • Vi har markeringar i golvet samt affischer angående Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
 • Vi påtalar för personal och elever vikten av att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Musikskolan följer folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Vid orkesterverksamhet gäller de generella reglerna för musik- och orekesterverksamhet.

I anslutning till lektionslokalerna finns tillgång till handsprit.

Det är upp till varje vårdnadshavare att bedöma behovet av fritids- eller förskoleplats då deras studier ska skötas på distans. Det finns möjlighet att lämna sitt barn som tidigare.

Inga avdrag för avgiften görs med anledning av att barnet har varit frånvarande på förskola eller fritidshem.

Om ditt grundskolebarn och övriga personer i hushållet är fullt frisk är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen, då vi har skolplikt. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att ur ett smiddskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan, när även resten av personerna i hushållet är friska.

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats. Länk till Försäkringskassan: Corona – det här gäller:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler Länk till annan webbplats.

Vi avråder från externa besök. Vid nödvändiga möten tas kontakt direkt mellan skola och vårdnadshavare. Stäm av med personal på ditt barns avdelning vilka rutiner som gäller vid lämning och hämtning.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: