Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

I plan- och bygglagen (PBL) finns besämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som tolkar de detaljplaner som finns.

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.

----------------------------------------------------------------------

Vid frågor om Vinkåsens detaljplan kontakta någon på samhällsbyggnadsförvaltningen.

-----------------------------------------------------------------------

Inskannade detaljplaner (plankartor)

De inskannade detaljplanerna finns i mapparna nedan. Detaljplanerna kan ses med respektive tätorts översiktskarta för att enklare hitta platsen för just den detaljplan ni letar efter.

Översiktskarta detaljplaner Gnosjö Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktskarta detaljplaner Hillerstorp/Törestorp/Österskog Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktskarta detaljplaner Åsenhöga Pdf, 799.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Översiktskarta detaljplaner Kulltorp Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktskarta detaljplaner Nissafors Pdf, 731.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Översiktskarta detaljplaner Marieholm Pdf, 862.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Översiktskarta detaljplaner Marås Pdf, 725.9 kB, öppnas i nytt fönster. 

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Planarkitekt

Nils Hedenmo
0370-33 10 69
Eller maila:
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

 

Meddelande om planer

Uppebo 1:20 (Flatens camping) Antagandehandlingar

Detaljplanen har vinnit laga kraft. Campingen kommer att utvecklas i enlighet med detaljplanen.

Plankarta Pdf, 590.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 585.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning Pdf, 340.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 236.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 784.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för del av fastigheten Hillerstorp 2:69 (Annelund) i Gnosjö kommun

Rubricerad detaljplan är utställd för granskning under tiden 18 oktober – 15 november 2021.

Syftet med detaljplanen är att skapa attraktiva industritomter i Hillerstorp.

Plankarta Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrvning Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 198.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning Pdf, 434.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Antagen detaljplan

Ändring av detaljplan för fastigheten Nissafors 1:155 m.fl. (Strandudden). Gnosjö kommun i Jönköpings län.

Antagen i samhällsbyggnadsnämnden den 30 juni. Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen och har inte vunnit laga kraft.

Plankarta Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 354.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 270.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 246.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Plan som har varit hos Mark- och miljödomstolen

Hillerstorp 2:77 (Axelent)

Mark- och miljödomstolen fann inga skäl att upphäva kommunens beslut att anta planen. 2021-06-10

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen och har inte vunnit laga kraft.

Detaljplan som har varit ute på granskning

Ändring av detaljplan för fastigheten Nissafors 1:155 m.fl. (Strandudden). Gnosjö kommun i Jönköpings län.

Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 26 april – 17 maj 2021.

Syftet med detaljplanen är att skapa attraktivt boende i Nissafors.

Plankarta Pdf, 49.7 MB.

Planbeskrivning Pdf, 360.2 kB.

Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 235.7 kB.

Samrådsredogörelse Pdf, 98.5 kB.

Planer som har varit ute på samråd

Detaljplan för Töllstorp 1:582 m.fl. (P.O Jansson) i Gnosjö kommun

Rubricerad detaljplan är utställd för samråd under tiden 15 mars – 29 mars 2021.

Syftet med detaljplanen är att industrin kan expandera.

Plankarta Pdf, 934.4 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 4.5 MB.

Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 251 kB.

Detaljplan för del av fastigheten Hillerstorp 2:69 (Annelund) i Gnosjö kommun

Rubricerad detaljplan är utställd för samråd under tiden 22 februari – 15 mars 2021.

Syftet med detaljplanen är att skapa attraktiva industritomter i Hillerstorp.

Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 853 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 271.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Ändring av detaljplan för fastigheten Nissafors 1:155 m.fl. (Strandudden). Gnosjö kommun i Jönköpings län.

Tillägg med planbestämmelser Pdf, 324.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 435.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 238 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta som ska läsas ihop med tillägg Pdf, 10.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Planer överklagade

Hillerstorp 2:77 (Axelent) Antagandehandlingar

Plankarta Pdf, 739.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Pdf, 242 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelsee Pdf, 362.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 332.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Riskutredning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikmätning Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppebo 1:20 (Flatens camping) Antagandehandlingar

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen och har inte vunnit laga kraft.

Plankarta Pdf, 590.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 585.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning Pdf, 340.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 236.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 784.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för fastigheten Nissafors 1:155 (Strandudden etapp 2)

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen och har inte vunnit laga kraft.

Antagandehandlingar

Plankarta Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 400.8 kB.

Granskningsutlåtande Pdf, 522.9 kB.

Behovsbedömning Pdf, 766.7 kB.

Bullerutredning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Riskanalys BSV Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar

Brev till berörda Pdf, 275.8 kB.

Bullerutredning trafik Pdf, 488.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning J D Stenqvist Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning, extern, trafik Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning, extern kommentar Pdf, 499.8 kB, öppnas i nytt fönster.

__________________________

Tidigare skeenden

__________________________

Detaljplaner som har varit ute på granskning

Detaljplanen Hillerstorp 2:77 (Axelent) har varit ute på granskning

2020-05-18 till 2020-06-08

Underrättelse Pdf, 31.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 778.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Pdf, 241.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 325.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riskutredning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för fastigheten Nissafors 1:155 (Strandudden etapp 2)

Antagandehandlingar

Plankarta Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 400.8 kB.

Granskningsutlåtande Pdf, 522.9 kB.

Behovsbedömning Pdf, 766.7 kB.

Bullerutredning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Riskanalys BSV Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar

Brev till berörda Pdf, 275.8 kB.

Bullerutredning trafik Pdf, 488.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning J D Stenqvist Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning, extern, trafik Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning, extern kommentar Pdf, 499.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Planer som har varit utställda för granskning

Detaljplan för fastigheten Uppebo 1:20 (Flatenbadets camping )

Plankarta Pdf, 1001 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 816.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 236.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för fastigheten Nissafors 1:155 (Strandudden etapp 2)

Plankarta Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Pdf, 381.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Övriga handlingar

Samrådsredogörelse Pdf, 400.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 401.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning J D Stenqvist Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning, extern, trafik Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning, extern kommentar Pdf, 499.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning trafik Pdf, 488.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Riskanalys BSV Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Laga kraftvunna planer under 2019

Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 3:116 m.fl. (Ballhusbyn)

Laga kraft bevis
Pdf, 21.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta
Pdf, 327.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 675.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Pdf, 21.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 313.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Pdf, 21.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Laga kraftvunna planer under 2018

Detaljplan för fastigheten Gårö 1:14 (Posthuset)

Plankarta Pdf, 266.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1 MB.
Behovsbedömning Pdf, 399 kB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för del av fastigheten Hillerstorp 2:69 (Räddningsstationen)

Plankarta Pdf, 248.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 442.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 312.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för fastigheten Österskog 1:43 (Gunnars Tråd)

Plankarta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 943.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Laga kraftvunna planer under 2017

Detaljplan för fastigheten Lid 1:17 (Laserstans)

Plankarta Pdf, 442.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 558.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för fastigheten Nissafors 1:155 (Strandudden)

Tillägg till planbestämmelser Pdf, 366.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 574.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 167.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för fastigheten Gårö 1:123 (Tappershuset) i Gnosjö kommun

Plankarta Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 246 kB, öppnas i nytt fönster.

Laga kraftvunna planer under 2016

Detaljplan för fastigheten Gårö 1:334 m.fl (Åkeritomten) i Gnosjö kommun

Planbeskrivning Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 317.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 269.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Riskutredning Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Bullerutredning Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för del av fastigheten Österskog 1:24 (HangOn)

Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 34 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Illustration Pdf, 748.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse Pdf, 317.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande Pdf, 264.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillägg till Granskningsutlåtande Pdf, 222.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Rapport-Arkeologisk undersökning Pdf, 768.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Hillerstorp 4:218 m.fl (Hillerstorps Trä)

Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 49.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Förslag dagvatten Pdf, 80.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Fotobilaga dagvatten Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Illustration dagvatten Pdf, 308.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Kulltorp 2:2 (Klockaregården)

Planbeskrivning Pdf, 910.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 189.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 578.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Laga kraftvunna planer under 2015

Detaljplan för Hornabo 1:5 och Töllstorp 1:341 (förskola)

Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 193.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 594.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för Vinkåsen 1:2 m.fl (bostäder på Vinkåsen) 

Tillägg till planbeskrivningen Pdf, 513.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Tillägg till plankartan Pdf, 287.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för fastigheten Hillerstorp 1:35 samt del av Hillerstorp 1:6 (Proton Finishing AB)

Planbeskrivning Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 90.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 335.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Laga kraftvunna planer under 2014

Detaljplan för Hillerstorp 7:2 m.fl (Hillerstorps hamn)

Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Pdf, 183.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Det​aljplan för del av Törestorp 2:52 (HangOn AB)
Planbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laga kraftvunna planer under 2012

Detaljplan för fastigheten Nissafors 1:199 m.fl (Bostäder vid Isabergs Golfbana)
Planbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Genomförandebeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laga kraftvunna planer under 2011

Detaljplan för del av Aggarp 1:21 (Bensinstation, Kulltorp) i Gnosjö kommun
Planbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Genomförandebeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för fastighet Gårö 1:35 m.fl. (L-J Produkter i Gnosjö AB) i Gnosjö tätort
Planbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Genomförandebeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för del av Gårö 1:69 (Återvinningsstation, Strömgatan) i Gnosjö tätort
Planbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Behovsbedömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 - planprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2 - programskiss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Nissafors 1:155 m.fl. (Strandudden) i Gnosjö kommun
Planbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Genomförandebeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Gårö 1:194 m.fl. (ICA) i Gnosjö tätort
Planbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Genomförandebeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laga kraftvunna planer under 2010

Detaljplan för Gårö 1:106 (Pizzeria Tre Kronor) i Gnosjö tätort
Planbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Genomförandebeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för fastigheterna Nissafors 1:140, 1:141 m.fl. i Källeryds församling i Gnosjö kommun
Planbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Kulltorp 1:18 i Gnosjö kommun
Planbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.