Utstakning och lägeskontroll

En nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning måste uppföras exakt på den plats som anges i bygglovet. Fel i plan- eller höjdläge kan leda till stora kostader för att rättas till och skadeståndsanspråk från berörda.

Det är samhällsbyggnadsnämnden, utifrån plan- och bygglagen (PBL), som avgör om det finns behov av utstakning och lägeskontroll för byggåtgärden. Om utstakning krävs framgår det i bygglovsbeslutet. Om lägeskontroll behövs framgår det som en kontrollpunkt i kontrollplanen.

Utstakning och lägeskontroll utförs av kommunens mätningsingenjör eller av annan sakkunnig med "Grundläggande mätningsteknisk färdighet" , som har blivit godkänd av Gnosjö kommun.

Grovutstakning

Vid grovutstakning markeras byggnadens hörn med några centimeters noggrannhet. Grovutstakningen görs normalt innan schaktning för att veta var man skall schakta.

Finutstakning

Finutstakning innebär att byggnadens hörn markeras med spik på profiler med några millimeters noggrannhet. Profilerna som sätts upp av byggherren.

OBS! Innan finutstakning krävs ett startbesked.

Lägeskontroll

Lägeskontrollen görs för att kontrollera att byggnaden hamnar på rätt ställe. Kontrollen brukar man göra före gjutning av grunden för att eventuella fel ska kunna rättas till.


Utförlig information om utstakning, lägeskontroll finns på Boverkets webbplats.


Beställning av utstakning och lägeskontroll görs i god tid via vår e-tjänst Beställning mättjänster. 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: