Kartunderlag för bygglovsansökan

Beroende på vad ditt bygglov avser finns det olika typer av kartunderlag att beställa från oss. Det är bygglovhandläggaren avgör vilken typ av karta som behövs och kan göra en annan bedömning än nedan beskrivna riktlinjer. Kartorna debiteras enligt gällande taxa och beställning gör man oavsett typ via vår e-tjänst Beställning av nybyggnadskarta Öppnas i nytt fönster..

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan används när du söker bygglov inom detaljplanelagt område för nybyggnad av huvudbyggnad, större tillbyggnader och komplementbyggnader (>100 kvm), nybyggnad/tillbyggnad av större lagertält och skärmtak (>100 kvm), samt för anläggningar enligt PBL.

Utanför detaljplanelagt område används nybyggnadskartan vid nybyggnad av huvudbyggnad då det bedöms nödvändigt, t ex inom sammanhållen bebyggelse.

Kartan ajourförs alltid i fält och innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar och markdetaljer med hög noggrannhet, detaljplanebestämmelser, mark- och gatuhöjder, kommunala vatten- och avloppsledningar.

Nybyggnadskartan upprättas normalt i skala 1:500 och levereras i pappersformat och/eller som PDF-fil. Man kan också få den digitalt i formaten DWG eller DXF.

Enkel nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta används inom detaljplanelagt område för nybyggnad av komplementbyggnad eller tillbyggnad större än 25 kvm upp till 100 kvm och byggnation närmre fastighetgräns än 4,5 meter.

Kartan ajourförs alltid i fält och innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar och markdetaljer med hög noggrannhet och detaljplanebestämmelser.

Enkel nybyggnadskarta upprättas normalt i skala 1:500 och levereras i pappersformat och/eller som PDF-fil. Man kan också få den digitalt i formaten DWG eller DXF.

Primärkarta

Primärkarta används inom detaljplanelagt område vid mindre tillbyggnader och komplementsbyggnader (max 25 kvm) minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Kartan innehåller fastighetsgränser, byggnader, vägar och markdetaljer med hög noggrannhet. Kommunen gör en bedömning om kartan skall fältkontrolleras och ajourföras innan leverans.

Primärkartan levereras digitalt i formaten DWG eller DXF. Man kan också få den i pappersformat och/eller som PDF-fil.

Tomtkarta

Används till de enklaste bygglovsärendena som mur, plank, små p-platser, uppställning av container.

Tomtkartan är ett utdrag ur primär- eller fastighetskarta som redovisar fastighetsgränser, byggnader och vägar. Kartans aktualitet och noggrannhet kan variera och bygglovssökande ansvarar för att samtliga byggnader finns redovisade på aktuell fastighet.

Tomtkartan levereras kostnadsfritt som PDF-fil eller utskriven på papper i A4-format.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss


Kart/GIS-ingenjör
Marie Nilsson
tel 0370-33 10 67 marie.nilsson@gnosjo.se