Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att samhällsbyggnadsnämnden prövar om man får bygga på den tilltänkta platsen (lokaliseringsprövning), det vill säga om platsen är lämplig för den avsedda åtgärden. Syftet är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin projektering av bygget. Vid ett förhandsbesked där åtgärden kan tillåtas, är samhällsbyggnadsnämnden bunden av sitt ställningstagande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år. Om ansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet.    

Handlingar vid ansökan om förhandsbesked

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om fastighet, sökande, åtgärdens typ, storlek och placering etc. Den bör vara kompletterad med situationsplan som visar den planerade byggnaden eller anläggningen i förhållande till omgivningen. Vid ansökan om förhandsbesked inom områden som saknar detaljplan eller områdesbestämmelser kan en enkel markering på en karta vara tillräcklig som situationsplan.    

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

1:e Byggnadsinspektör
Amel Hamzagic
tel 0370-33 10 18
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

 

Bygglovshandläggare
Edvin Hansson
tel 0370-33 10 46
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se