Översiktsplan

Översiktsplanen visar i stora drag kommunens syn på hur mark och vatten kan användas på lång sikt och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Med hjälp av översiktsplanen ges en samlad bild av riksintressena i Gnosjö kommun i form av exempelvis natur- och kulturvärden, intressanta friluftsområden m.m. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för kommunen utan endast vägledande. Den fungerar som ett underlag för fortsatt planering och är vägledande vid kommuner och statliga myndigheters prövning av enskilda ärenden som gäller planering, byggande och resurshushållning.

Länk till aktuell översiktsplan, antagen i juni 2015. Pdf, 23.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan

För att reglera markanvändningen för ett begränsat område kan en fördjupad översiktsplan upprättas. Fördjupningar ger kommunen beredskap att möta olika utvecklingsförlopp i framtiden.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är en tematisk fördjupning av översiktsplanen. Syftet är att peka ut områden i attraktiva lägen intill sjöar som är möjliga att exploatera utan negativ inverkan på naturvärden, kulturvärden och friluftsvärden.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: