Naturvård

Planeringen av hur kommunens mark- och vattenområden ska användas är en viktig del av naturvårdsarbetet i Gnosjö kommun.

Praktisk naturvård sker genom skötsel av tätortsnära skogar och parkområden, kalkning av våtmarker, sjöar och vattendrag samt genom olika typer av restaureringsarbeten i vatten. Det kan till exempel handla om att återskapa vandringsvägar eller lekområden för fisk.

I Gnosjö kommun finns åtta riksintressen för naturvård. Områden av riksintresse för naturvård är urval av områden med de bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och andra naturvärden karakteristiska för landets olika naturgeografiska regioner.

  • Ettö är en smal udde vid Nissans utlopp i Algustorpasjön där det finns välbevarade strandängar och en björkhage. I området trivs många olika sorters växter.
  • Källeryds ekhage är ett välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av kommunens största ekhage.
  • Långelaggen har mycket höga naturvärden och en stor artrikedom. Området består av mosse, sumpskog och artrik myr som är mycket ovanligt i regionen.
  • Nissan nedströms Nissansjöarna är ett meanderlandskap med tydliga spår av hur geologiska processer har format landskapet.
  • Store Mosse är Sveriges största högmosse och landets största myrmarksområde söder om Lappland.
  • Anderstorps Stormosse är en av Sydsveriges största och mest värdefulla myrkomplex. Mossen är i stora drag orörd och är ett bra exempel på en sydvästsvensk högmosse.
  • Härydsmossen och Rövamossen är ett värdefullt myrkomplex med höga naturvärden.
  • Marieholmsskogen är en för södra Sverige ovanligt stor gammelskog. Området är omväxlande med en stor del urskogsartad granskog. Dock har stora delar av granskogen dött på grund av barkborreangrepp.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Teknik- och fritidschef
Jan Sandberg
tel 0370-33 10 00 jan.sandberg@gnosjo.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

tel 0370-33 10 00
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se