Oljeavskiljare

Oljeavskiljare används för att förhindra att oljeförorenat avloppsvatten når avloppsreningsverk eller dagvatten. Avloppsreningsverken är främst till för att rena avloppsvatten från hushållen och det är viktigt att övrigt avloppsvatten inte innehåller ämnen som kan påverka reningsprocessen.

Avloppsvatten från dagvattenbrunnar kan innehålla ämnen som skadar djur och växter och detta vatten avleds ofta till sjöar och vattendrag utan föregående rening. Det är därför extra viktigt att detta vatten passerar en oljeavskiljare så att naturen inte förorenas.

När behövs en oljeavskiljare?

Oljeavskiljare behövs vid de verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till dagvattnet eller avloppsnätet, t.ex. biltvättar, gör-det-själv-hallar och industrier. Det kan också handla om dagvattenhantering vid t.ex. bensinstationer, parkeringshus eller åkerier.

Oljeavskiljaren ska uppfylla svensk standard SS-EN 858. Beroende på verksamhet ställs olika krav på oljeavskiljarens funktion. Oljeavskiljaren ska vara utrustad med nivålarm samt provtagningsenhet. Befintliga oljeavskiljare ska uppfylla kraven för klass 2.

Oljeavskiljarens funktion

Principen för oljeavskiljare bygger på att man utnyttjar att olja är lättare än vatten och därför lägger sig ovanpå vattenytan. Slam och tyngre partiklar sjunker och lägger sig på botten. Oljan och slammet kan slamsugas och det renade vattnet rinner sedan vidare till avloppsnätet eller ut i dagvattnet. För att oljan ska hinna stiga till ytan är det viktigt att uppehållstiden för det förorenade vattnet är tillräckligt, annars går det orenade vatten rakt igenom oljeavskiljaren.
 
I den svenska standarden SS-EN858, Avlopp-separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja och bensin), anges två klasser av oljeavskiljare. Klass 2 består enbart av en gravimetriskavskiljare, medan klass 1 även har koalescensfilter eller lameller. Utsläpp av opolära kolväten är avsevärt lägre efter en klass 1.

För fordonstvätt krävs ofta ytterligare rening, se riktlinjer för fordonstvätt.

Skötsel av oljeavskiljare

En oljeavskiljare behöver regelbunden tillsyn för att man ska kunna säkerställa dess funktion. Som en del i egenkontrollen ska man regelbundet kontrollera:

- Oljeskiktets tjocklek (kan göras genom att pejla med en stav insmord i vattenpasta)
- Slammängd
- Utgående vattens renhet
- Nivålarmets funktion
- Kontroll att vattennivån är högre än utloppets nivå.

Oljeavskiljaren ska tömmas regelbundet. Beroende på verksamhetens storlek och art kan tömningsintervallerna variera. Avfall från tömning av oljeavskiljare, slamavskiljare och golvrännor klassas som farligt avfall. För sådant avfall gäller speciella regler bland annat om anteckningsskyldighet, transporter, förvaring och omhändertagande. Regler för farligt avfall finns i avfallsförordningen (2011:927). Efter tömning ska oljeavskiljaren fyllas med färskvatten, annars finns det risk för att olja följer med ut när nivån når utloppsröret.  

Vad oljeavskiljaren inte är till för

Oljeavskiljaren är inte till för att ta hand om olje- eller kemikalieläckage. Det är viktigt att tänka på att vatten som innehåller andra kemikalier än olja inte renas i en oljeavskiljare. Kemikalier och oljor som förvaras i lokal med golvbrunnar ska förvaras inom invallning så att läckage inte kan ske till golvbrunn trots att den är kopplad till oljeavskiljare. Förbrukad tvättvätska från detaljtvättar och rester av kemikalier ska hanteras som farligt avfall och får inte tömmas i avlopp.

När ska den tömmas?

För att veta när det är dags att tömma en slam- och oljeavskiljare gör man en kontroll med en mätsticka som sticks ner till botten av avskiljaren. Om man ska mäta oljeskiktet, måste stickan bestrykas med vattenindikatorpasta (hör med er oljeleverantör). Pastan ger utslag för vatten men ej för olja. Oljan ligger på ytan i oljeavskiljaren. Tömning ska ske vid 50 % av maximal slamnivå eller vid 80% av maximal oljenivå (dessa uppgifter har tillverkaren av avskiljaren). 
 
Efter tömning ska oljeavskiljaren fyllas med färskvatten, annars finns det risk för att olja följer med ut när nivån når utloppsröret. Sandfång/ränna bör dessutom tömmas ofta för att minimera slammängden i oljeavskiljaren.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

tel 0370-33 10 00
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Miljöinspektör
Mikael Lennartsson
tel 0370-33 10 95
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se