Kommunala föreskrifter

KOMMUNALA FÖRESKRIFTER ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR GNOSJÖ KOMMUN

Gnosjö kommun föreskriver med stöd av 39 § och 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med bemyndigande för kommunen att meddela lokala föreskrifter enligt 9 kap miljöbalken (1998:808), följande:

Hållande av djur
1 § Det krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden för att inom område med detaljplan hålla;
a. nötkreatur, häst, get, får eller svin
b. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
c. orm

2 § Giftormar får inte hållas i fastighet som innehåller bostad/ bostäder.
Tillstånd kan dock erhållas om förvaring sker i byggnad som är anordnad speciellt för ändamålet.

Tomgångskörning
3 § Inom Gnosjö kommun skall motorn i stillastående fordon ej hållas igång i onödan och aldrig längre än 1 minut.

Detta gäller inte:
1.om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2.om motorn hålls igång för att — i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande — driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Fyrverkerier

Fyrverkerier och användning av andra pyrotekniska varor tillåts från klockan 14:00 på nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton till klockan 02:00 nästföljande dag. Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. Detta är i enlighet med Ordningslag (1993:1617) 3 kap. 7§.

Spridning av gödsel
4 § Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan gäller — utöver vad som följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:132) om försiktighetsmått vid spridning av gödselmedel — följande:

1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med vind från bebyggelsen innebär minsta risk.

Installation av toalett
5 § Om tillstånd för inrättande av vattentoalett gäller regler i 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett krävs tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden.

Skydd av vattentäkt
6 § Upplag eller anläggning får inte anordnas och mark får inte användas så att kommunala eller enskilda vattentäkter förorenas.

Anm. Produkter som kan förorena grundvattnet innefattar bl.a. oljeprodukter, tjärprodukter, syror, organiska lösningsmedel, vägsalt och dylikt samt avfallsämnen. Användningen av mark som avses innefattar bl.a. spridning av gödsel och bekämpningsmedel.

Eldning
7 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln vid eldning inte får vara strypt så att förbränningen påtagligt hämmas (s k pyreldning) samt att bränslet ska vara torrt och förvaras torrt. Vid nyinstallation skall endast miljögodkända pannor installeras.

All eldning inom- och utomhus med hushållsavfall, industriavfall, plast, tryckimpregnerat virke, eller liknande material är förbjudet.

Eldning av trädgårdsavfall (grenar, kvistar o dyl.) är tillåten när eldningsförbud ej föreligger (meddelas av räddningstjänsten) och om eldningen utförs på sådant sätt att olägenhet ej uppstår i omgivningen.

Undantag
8 § Samhällsbyggnadsnämnden får meddela undantag från de kommunala föreskrifterna om det är påkallat av lokala förhållanden eller andra omständigheter och om det kan ske utan olägenhet från sanitär synpunkt.

Ansvar
9 § Den som bryter mot föreskrifter eller villkor döms till ansvar enligt 29 kap. 9 § miljöbalken.

Taxa
10 § Samhällsbyggnadsnämnden får för ansökan om tillstånd i vissa fall ta ut en särskild avgift enligt taxa som kommunfullmäktige stämmer.

BILAGA TILL KOMMUNALA FÖRESKRIFTER ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR GNOSJÖ KOMMUN

Orm

Tillståndskraven för att hålla orm — även icke giftormar — är stränga. Syftet med kraven är att förhindra olycksfall men är satta även av hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar. Ormen får inte förevisas på allmän plats och den ska förvaras i terrarium som överensstämmer med Jordbruksverkets föreskrifter. Terrariet skall vara låst. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande ska vara försedda med säkerhetsnät eller andra anordningar som hindrar ormen att rymma. När det gäller huggorm gäller dessutom följande regler:

1. terrariet ska hållas i ett särskilt utrymme, som inte används för andra ändamål och som ska hållas låst när ägaren inte vistas där
2. tillståndet ska sitta väl synligt vid terrariet med uppgift om ormens art, vilken behandling som kan vara aktuell vid bett och — om det är aktuellt — var serum finns att tillgå
3. dörren till förvaringslokalen ska förses med varningsanslag med texten varning giftorm. Obehöriga äga ej tillträde. Bett kan medföra fara

Giftormar som är svåra att hantera och som har synnerligen verksamt gift

Följande arter får inte hållas i fastighet som innehåller bostäder. Ett villkor för tillstånd är att förvaring sker i byggnad som är anordnad speciellt för ändamålet.

- Grå trädorm (Thelotornis kirtlandi)
- Boomslang (Dispholidus typus)
- Västlig diamantskallerorm (Crotalus atrox)
- Mojave skallerorm (Crotalus scutulatus)
- Tropisk skallerorm (Crotalus durissus)
- Pufform (Bitis arietans)
- Russels huggorm (Vipera ruselli)
- Sandrasselhuggorm (Echis carinatus)
- Gabonhuggorm (Bitis gabonica)
- Noshornshuggorm (Bitis nasicornis)
- Samtliga Elapider (kobror, mambor, taipan, havsormar, australiska giftsnokar)
- Röd diamantskallerorm (Crotalus ruber)

Ytterligare arter kan komma att föras upp på denna lista varefter de blir aktuella.

Kontakta Jordbruksverket för föreskrifter om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m m av djur avsedda för sällskap och hobby. Det är inga större problem att vänja orm vid att äta avlivade djur (Skansens expertis, Stockholms herpetologiska förening). Miljö- och byggförvaltningen rekommenderar att avlivade bytesdjur används.

Tillstånd för ormhållning
Söks hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, 335 80 Gnosjö.
Ansökningsblanketter finns att tillgå hos samhällsbyggnadsförvaltningen eller genom att trycka på blanketten som finns i högerspalten.


Reptiler och salmonella
Salmonella är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människa. Reptiler kan ha salmonellabakterier i tarmkanalen. Reptilen är i allmänhet inte sjuk men kan ändå sprida smittan till människan som kan få akut diarré, magsmärtor och feber. Smittan sprids med reptilens avföring och vatten som smittats.
Hantera alla reptiler som smittbärare. Tvätta händerna ordentligt sedan du hanterat terrariet eller djuret. Föremål som varit i kontakt med djuret eller terrariet ska rengöras eller desinficeras med t ex klorhexidinsprit. Undvik rengöring i kök där livsmedel hanteras. Skötsel av reptiler bör utföras av ett begränsat antal personer med erforderliga kunskaper.

Fastställt: Kommunfullmäktige 2003-06-18, § 57.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsförvaltningen

tel 0370-33 10 00
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Miljöinspektör
Mikael Lennartsson
tel 0370-33 10 95
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Blanketter

Ansökan om tillstånd att hålla orm Pdf, 88.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut Kommunala föreskrifter

Fyrverkerier Pdf, 318.4 kB, öppnas i nytt fönster.