Information om farlig verksamhet

All kemikaliehantering är förenad med risker och för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit ett regelverk, det så kallade Seveso-direktivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen som reglerar såväl företagens som kommunernas skyldigheter, i huvudsak genom lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Kommunen ska upprätta en plan som beskriver räddningstjänstens och företagens åtgärder vid en räddningsinsats om något inträffar vid de verksamheter som omfattas av lagens krav. Kommunen ska också informera allmänheten om verksamhetens risker och hur allmänheten ska agera om en olycka inträffar.

I Gnosjö kommun finns två verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen: Schlötter Svenska AB och Borrebo bergtäkt.

Läs mer om respektive verksamhet på undersidorna i sidomenyn. 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Räddningstjänsten
Gislaved-Gnosjö
tel 0371-810 00
raddningstjansten@gislaved.se