Egenkontroll

Kravet på egenkontroll gäller så snart du bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenheter eller skada för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att större delen av ansvaret för kontroll, planering och uppföljning av verksamheten för att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön ligger på verksamhetsutövaren.    

Egenkontrollen är verksamhetsutövarens verktyg för att visa att miljöbalkens krav efterlevs.    

Omfattningen av egenkontrollen beror på verksamhetens art, storlek och påverkan. Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter eller åtgärder enligt miljöbalken, så kallade B- och C-verksamheter; omfattas av mer långtgående krav enligt förordningen (1998:901 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen kan samordnas med miljöledningssystem som ISO 14001 och EMAS.    

Bedriver du en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (B) och överträder vissa krav i förordningen (1998:901 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) om verksamhetsutövares egenkontroll, kan du tvingas att betala en miljösanktionsavgift.    

Kontakta omgående tillsynsmyndigheten vid driftsstörningar eller liknande. Om du inte gör detta, kan du tvingas att betala en miljösanktionsavgift.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: