Enskilt avlopp

Om din fastighet ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för VA och inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar som den ska.

Olika lösningar

Har huset vattentoalett består avloppsanläggningen oftast av en slamavskiljare, till exempel trekammarbrunn. Där avskiljs slam och fast partiklar och därefter renas avloppsvattnet i någon form av infiltration eller filter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan hjälpa dig om du har frågor kring ansökan och avlopp. Vi kan ge dig råd om din befintliga anläggning och berätta för dig vilka risker och eventuella brister ditt avlopp har. Vi kan tipsa dig om vilka lösningar som kan vara aktuella för dig beroende på förutsättningarna på platsen. Som tillsynsmyndighet kan vi dock inte rekommendera ett visst märke eller fabrikat som som ska installeras. Utan vi ser om föreslagen anläggning uppfyller reningskravet.

Krav på rening

Avloppsvattnet innehåller mikrober, virus och bakterier som kan sprida sig i omgivningen om avloppsvattnet inte renas innan det släpps ut i miljön. De flesta är ofarliga för människor men några kan orsaka sjukdomar. Orenat vatten kan också sprida för höjda halter näringsämnen liksom fosfor och kväve. Det kan bidra till övergödning av grundvattnet och omkringliggande vattendrag och sjöar.

Utsläpp av orenat avloppsvatten leder till syrebrist, smittspridning och övergödning i våra vattendrag. Men avloppsvatten kan också vara en resurs. På senare tid har det kommit fram nya avloppsystem som gör det möjligt att ta tillvara den näring som avloppsvattnet innehåller, till exempel genom att i en särskild behållare avskilja urin som sedan kan användas som gödningsmedel.

Beroende på var du bor i kommunen finns det olika krav på rening. Här kan du läsa mer om skyddsnivåer.

Att anlägga enskilt avlopp>>>

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: