Miljöprogram

Solrosor och kor

Sveriges miljömål omfattar ett generationsmål och sexton miljökvalitetsmål och agenda 2030

Generationsmålet

Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

I målet står också att arbetet med att lösa de svenska miljöproblemen inte ska ske på bekostnad av att vi exporterar miljö- och hälsoproblem till andra länder.

Sexton miljökvalitetsmål

De sexton miljökvalitetsmålen omfattar:

Begränsad klimatpåverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frisk luft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bara naturlig försurning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Giftfri miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddande ozonskikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säker strålmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ingen övergödning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Levande sjöar och vattendrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundvatten av god kvalitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hav i balans samt levande kust och skärgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myllrande våtmarker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Levande skogar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett rikt odlingslandskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storslagen fjällmiljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

God bebyggd miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett rikt växt- och djurliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: