Störande fåglar

 

Förr ansågs det att enda sättet att lösa problem med störande fåglar var att skjuta av dem. Tyvärr visar erfarenheten att det sällan hjälper under någon längre period. Om man lyckas att skjuta några stycken fåglar så finns det ständigt nya fåglar utanför tätorterna som är redo att flytta in. Ett mer långsiktigt sätt att lösa problemet är olika förebyggande åtgärder. Här följer några olika förslag som har prövats på olika platser, ibland med gott resultat, ibland med inte lika bra resultat. Du få helt enkelt pröva dig fram beroende på vilken situation det gäller. Du kanske behöver kombinera flera olika åtgärder.

Det här kan du som fastighetsägare gör för att hålla borta kajor och andra störande fåglar:

  • Håll gårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar med mera. Fåglarna använder sådant material för att bygga sina bon med.
  • Minska antalet fåglar genom att störa dem precis innan de ska till att häcka. Det kan du göra genom att till exempel täcka för skorstenar, nischer och andra lämpliga häckningsplatser. Det brukar fungera bra att täta med hönsnät. Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar.
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på husets tak. Sådana kan du köpa i jaktaffärer.
  • En allmän uppfattning är att många fåglar skyr blå färg. Blå band kanske kan hjälp till att hålla skator borta. Reflekterande remsor kan ha samma effekt. De ger även ifrån sig ljud när det blåser.
  • Du kan använda ”ögonattrapper” och skrämselballonger. Så här gör du enkla ögonattrapper själv: ta en cirkelrund platta, cirka 1 decimeter i diameter. Måla en svart pupill och en gul/orange iris på båda sidorna av plattan. Ögonattrapperna hänger du upp i buskar, träd, verandor och liknande. De ska hängas två och två för att likna ett rovdjur. Skrämselballonger gör du enklast genom att använda färgglada ballonger med påmålade ögon. Fåglarna uppfattar ballongerna som rovfåglar.
  • Du behöver troligen variera typen av skrämseltaktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag.
  • Sopkärl och papperskorgar ska vara försedda med lock och vara stängda så att fåglarna inte kan dra ut innehållet. Matavfall ska alltid förpackas i en påse och slängas i en behållare med lock.
  • Du kan också kontakta ett företag som arbetar med sanering och skadedjursbekämpning. De har oftast god kunskap om förebyggande åtgärder för att hålla borta störande fåglar och andra djur.
  • Mer tipps på Hur hanteras fåglar som häckar på tak? - BirdLife Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsfrågor

Skadedjur och ohyra är benämningen på djur som medför olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Kajor orsakar ytterst sällan olägenhet för människors hälsa.

Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur. När det gäller skadedjur i övrigt (utomhus) ska åtgärder endast vidtas om det finns hälsorisker (t.ex. smittspridning) som inte är av ringa natur. Det är ägaren eller nyttjanderättshavaren som har ansvaret för det. Samhällsbyggnadsnämnden kan ålägga den ansvarige att vidta åtgärder om det behövs. Bara om det är ”av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet” ska kommunen sörja för att åtgärder vidtas. Det gäller alltså om det finns risk för sjukdom eller epidemier som inte kan knytas till särskilda fastigheter eller lokaler.

Lite fakta om kajan

Kajan är ca 33- stor fågel som lever i par hela livet. Kajparen häckar ofta i stora flockar om det finns gott om boplatser. Inne i samhällen använder de sig av skorstenar och nischer som lämpliga häckningsplatser. Under våren är det vanligt med bråk då de strider om boplatser och honor. Kajan lägger ägg i maj som ruvas i 18-20 dygn. En kaja kan flyga efter 30-35 dygn. En kaja lägger ca 4-5 ägg och kan börja häcka vid 1-2 års ålder.

Kajans kost är varierande och består av säd, växtdelar, insekter och andra smådjur samt avfall. En del kajor flyttar till Danmark och västra Europa i oktober-november och de kommer tillbaka i februari-april, dock stannar majoriteten kvar i Sverige under hela året.

På Sveriges Ornitologiska Förenings (SOF) webbplats birdlife.se finns information om vilda fåglar.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: