Plan- och bygglagen

Sedan 2011 gäller en ny plan- och bygglag. Syftet med den nya lagen är att det ska bli enklare för den som vill bygga, samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Den nya lagen innebär en del nyheter, framför allt vad gäller bygglovsprocessen.

Avgifter

Den nya plan- och bygglagen innebär att det tillkommer nya arbetsmoment för dem som handlägger bygglovsärenden. Det medför en högre kostnad för kommunen, vilket innebär högre kostnader även för sökanden. Avgiften räknas fram från fall till fall enligt en taxa som kommunfullmäktige har antagit. Avgiften är beroende av bland annat storleken på byggnationen och vad det är för typ av åtgärd.

Tidsbegränsad handläggning

Enligt den nya lagen ska du få ditt bygglovsbeslut inom tio veckor. Tiden börjar räknas från det att du har lämnat in en komplett ansökan. När din ansökan är komplett skickar kommunen ut ett så kallat mottagningsbevis. Kommunen har rätt att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, men enbart om det finns särskilda skäl för det.

Skärpt tillsyn och kontroll under byggskedet

I den nya plan- och bygglagen förstärks tillsyn och kontroll. Det som tidigare kallades kvalitetsansvarig heter nu kontrollansvarig och har nu ett större ansvar för kontrollen. Dessutom kommer i många fall kommunens byggnadsinspektör att göra minst ett arbetsplatsbesök på byggarbetsplatserna samt ett slutsamråd på platsen.

Exempel på ändringar i detaljplaneprocessen

Om du vill göra en åtgärd som kräver att kommunen tar fram en ny detaljplan eller att en befintlig detaljplan ändras eller upphävs, kan du som privatperson få ett planbesked från kommunen. Planbeskedet talar om ifall kommunen tänker påbörja planläggning eller inte och vid positivt besked framgår även när planen beräknas kunna antas. Kommunen är skyldig att lämna planbesked inom fyra månader från och med att du har kommit in med kompletta handlingar. Kommunens beslut att påbörja eller inte påbörja en detaljplan kan inte överklagas.

I och med den nya lagen kommer processen att ta fram en ny detaljplan att förenklas och förkortas genom att kravet på att upprätta ett planprogram försvinner.

Fler nyheter i nya plan- och bygglagen:

- Redan i bygglovet ska det göras en bedömning av tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
- Innan byggnadsarbetet får påbörjas måste du ha både bygglov och startbesked. Om arbete påbörjas utan detta är kommunen skyldig att utdöma en sanktionsavgift.
- Alla sakkunniga kontrollanter ska vara certifierade.
- Innan byggnaden får tas i bruk ska kommunen utfärda ett slutbesked. Om du flyttar in innan du fått ett slutbesked måste kommunen utdöma en sanktionsavgift.

Mer information om den nya plan- och bygglagen hittar du på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Epost
samhallsbyggnadsnamnd
@gnosjo.se

Planarkitekt
Elias Bengtsson
tel 0370-33 10 69

Ylva Folkeson
tel 0370-33 10 42

Bygglovshandläggare
Selma Curan
tel 0370-33 10 40

Ingela Hilding
tel 0370-33 10 18

Cornelia Johansson
tel 0370-33 10 46