Fastighetsunderhåll

Underhållet av byggnader ska skötas så att dess grundläggande tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Anordningar som är till för att säkerställa brandskydd, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, energihushållning och handikapptillgänglighet ska hållas i stånd.

Byggnaders yttre ska hållas i ett vårdat skick. Underhållet ska anpassas till byggnadens värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär.    

Särskilt värdefulla byggnader ska underhållas så att deras särart bevaras. Att byta ut detaljer i fasaden, t.ex. fönster eller portar, på ett sätt som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende fordrar bygglov inom detaljplan. För underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde och som omfattas av skyddsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs alltid anmälan.
   
Tomter ska, oavsett om de är bebyggda eller inte, hållas i ett vårdat skick. Tomter ska skötas så att olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.    

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

E-post
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se


Bygglovshandläggare
Ingela Hilding
tel 0370-33 10 18

Selma Curan
tel 0370-33 10 40

Cornelia Johansson
tel 0370-33 10 46