Bygglov

Bygglov är ett tillstånd för att bygga nytt, bygga till och göra vissa ändringar bland annat inreda någon ytterligare bostad eller lokal. För att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (till exempel upplag, plank och murar) krävs också bygglov.    

Ansökan om lov  

En ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov görs skriftligt och ställs till Samhällsbyggnadsnämnden i Gnosjö kommun, 335 80 Gnosjö.    

Fackmässiga handlingar

Samhällsbyggnadsnämnden kräver fackmässiga lösningar och handlingar. För att planera byggnationen behövs det normalt anlitas en fackman, antingen en arkitekt eller byggnadsingenjör.

Handläggningstid

Handläggningstid är den tid det tar för handläggaren att fatta ett beslut i ärendet efter det att ärendet bedömts vara komplett. Handläggaren kan fatta ett beslut först då ansökan bedöms vara komplett. Enligt Plan – och bygglagen ska handläggningstiden för en ansökan vara max 10 veckor. Tiden kan förlängas max en gång och då med högst 10 veckor. Handläggningstiden kan variera och tar längre tid om exempelvis ansökan måste kompletteras, om åtgärden eller byggnaden i ansökan inte följer detaljplanen eller om beslut måste fattas av samhällsbyggnadsnämnden.

Den 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser om reduktion av bygglovsavgifter att gälla.

De nya reglerna innebär att Byggnadsnämnden ska fatta beslut i ärenden om lov och förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan kom in till nämnden. Om den som ansöker om bygglov på eget initiativ kompletterar sin ansökan, börjar en ny tidsfrist på tio veckor löpa. Om handläggningstiden överstiger dessa tio veckor ska bygglovsavgiften reduceras med en femtedel per påbörjad vecka. Efter ett överskridande med fem veckor har nämnden därför inte någon rätt att ta ut någon bygglovavgift.

Reduktionen ska också gälla vid ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan.

Bygglov är inte lika med byggstart

När du fått bygglov krävs enligt plan- och bygglagen ett startbesked innan arbetet får påbörjas! Efter att lov har beviljats kommer vi från kommunen kalla till ett tekniskt samråd (f.d. byggsamråd) mellan byggherren (sökande), kontrollansvarig (KA) och kommunens byggnadsinspektör. Inför det tekniska samrådet ska byggherren skicka in ett förslag till kontrollplan, som tagits fram med hjälp av KA. Efter det tekniska samrådet kan kontrollplanen fastställas och startbesked ges. Om arbetet påbörjas utan startbesked ska samhällsbyggnadsnämnden enligt lag ta ut en sanktionsavgift.

Tillfälligt bygglov

Lov för tillfällig åtgärd är ett lov som kan ges för att till exempel i strid med detaljplanens bestämmelser använda en byggnad eller delar av den till en annan verksamhet eller för att i strid med detaljplanen uppföra byggnader under en viss begränsad tid. Det tillfälliga bygglovet kan lämnas för högst tio år. När tiden löpt ut ska den tillfälliga byggnaden tas bort eller verksamheten upphöra.

Nya bestämmelser från den 2 juli 2014

Idag finns en möjlighet att utan bygglov bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ett bostadshus. Den 2 juli ändras lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska samhällsbyggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: