Aktuellt i politiken mars 2019

På denna sida kan du ta del av aktuella motioner och beslut som tas upp på kommunstyrelsens och på kommunfullmäktiges sammanträden.

Vill du veta mer om de olika besluten eller motionerna kan du söka i vårt E-diarium eller kontakta kansliet på vår epostadress:kommun@gnosjo.se
klicka här för att komma till vårt e-diarium

Mer svenskt- och lokalproducerat kött i Gnosjö kommun

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att uppmana upphandlings- och inköpsenheten i kommunen att köpa in mer svenskt- och lokalproducerat kött för att göra en insats för de lokala bönderna, med hänvisning till den torra sommaren 2018 som orsakade problem, som bland annat ledde till minskad fodertillgång för djuren. Kommunstyrelsen svarar att man i den senaste upphandlingen av livsmedel i Gnosjö kommun använde upphandlingsmyndighetens framtagna hållbarhetskrav, upphandlingen är gemensam med Gislaveds kommun.

Kostenheten har i sitt arbete med den ”Gröna tråden” som syfte att jobba mer närproducerat och ekologiskt, samt klimatsmart. Närmare 80% av köttet som köps in idag är svenskt och en stor andel av detta är lokalproducerat, vilket anses uppfylla de krav man har på svenskt- och lokalproducerat kött därför beslutades att inte arbeta mer med frågan.

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige har beslutat införa en möjlighet för allmänheten att lämna medborgarförslag. Medborgarförslag jämställs med motion från förtroendevalda och skall behandlas på motsvarande sätt.

Kostnadsfritt badkort för de som omfattas av LSS-lagen

Ett medborgarförslag har kommit in om att alla som omfattas av LSS-lagen (Lagen om stöd och service till funktionshindrade) skall ges möjlighet att ansöka om kostnadsfritt badkort för fritt tillträde till Töllstorpshallen. I förslaget framhålls att simning är ett bra sätt att vara fysiskt aktiv och behålla sin rörelseförmåga och muskelstyrka, samt att de flesta har förutsättningar att simma. Ett gratis badkort kan uppmuntra till att man tillsammans med personal på gruppboende eller annan ledsagare oftare kommer till simhallen och därmed behåller en god hälsa. Frågan har lämnats över till teknik- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen för ett gemensamt yttrande över förslaget. Detta skall vara klart senast 2019-07-31.

Gång- och cykelväg Gnosjö – Nissafors – Hestra

Vänsterpartiet Gislaved/Gnosjö har lämnat in en motion om att utreda möjligheten om att anlägga en gång- och cykelväg sträckan Gnosjö – Nissafors – Hestra. Ett medborgarförslag har också kommit in om samma ärende. Teknik- och fritidsförvaltningen har tillsammans med kommunlednings-förvaltningen i dialog med Gislaveds kommun i uppdrag att ta fram ett gemensamt yttrande över medborgarförslaget. Yttrandet över medborgarförslaget och motionen ska behandlas vid allmänna utskottets sammanträde i april.

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck har blivit allt mer aktuell, och många kommuner har tagit fram handlingsplaner som beskriver hur arbetet mot detta skall bedrivas. Frågan är aktuell även i vår kommun. Därför har kommunledningsförvaltningen i samverkan med kultur- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för kommunen, förslaget ska presenteras i september 2019.

Utvärdering av gratis bygglov

Kommunfullmäktige har beslutat införa gratis bygglov för personer som bygger bostäder i kommunen. Fullmäktige har även gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utvärdera effekterna av subventionen. Av utvärderingen framgår att totalt 16 ansökningar om bygglov kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen under året och att dessa är fördelade på 4 flerbostadshus och
11 en-tvåbostadshus och en byggnad som ändras till bostad.

Av utvärderingen framgår att subventionen av bygglov har haft en positiv inverkan på byggandet i kommunen men det går inte att säga säkert om dessa byggnationer inte skulle ha genomförts utan stödet.

Det har också uppmärksammats att några av de som bygger blir missnöjda och upprörda då det framkommit att inte alla kostnader förknippade med en nybyggnation ingår i subventionen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att:

  • att återinföra gratis bygglov med retroaktivitet från 2019-01-01,
  • att gratis bygglov gäller t om 2020-12-31,
  • att teknik- och fritidsförvaltningens tjänster ej omfattas av erbjudandet om gratis bygglov

Ombyggnad av Gnosjö reningsverk

Gnosjö reningsverk är gammalt och uppfyller inte längre dagens miljökrav och det finns därför behov av att bygga om de s k "biobäddarna" vid verket. De kommande 5-10 åren kommer det finnas stora investeringsbehov i befintligt Va-nät och anläggningar som vatten- och avloppsreningsverk med pump-och tryckstegringsstationer. Detta är inte unikt för Gnosjö kommun, det ser ungefär lika ut i alla svenska kommuner. Det som skiljer är investeringsbeloppen som kommer vara proportionerliga i förhållande till kommunens storlek och antalet invånare.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 att anslå ytterligare 2,5 miljoner kronor (utöver de pengar som redan fanns i budgeten).

Sidansvarig: Christian Bagan

Senast uppdaterad: 2019-04-16

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se