Aktuellt i politiken april 2019

Fler förskolelokaler i Kulltorp

Det finns ett akut behov av fler förskolelokaler i Kulltorp. Olika alternativ har undersökts och det alternativ som ses som bästa lösning är en modulbyggnad. Kommunstyrelsen har gett teknik- och fritidschefen i uppdrag att ta fram en prisuppgift för inköp av moduler, om inköp inte är möjligt finns alternativet att istället hyra moduler. Även kultur- och utbildningsutskottet har behandlat ärendet och begär medel för att kunna utöka sin budget med 3,4 tjänster för den nya förskoleavdelningen. Kommunstyrelsen har framfört förslaget till kommunfullmäktige som har beslutat att medge finansiering av en modulbyggnad och för utökning av personal till förskolan med 3,4 tjänster.

Rivning av gamla skolbyggnaden i Åsenhöga

Kommunen har byggt ny förskola i Åsenhöga och byggt till skolbyggnaden med bibliotek och idrottshall. Den gamla byggnaden som använts som förskola står nu tom. Teknik- och fritidsförvaltningen har fått signaler om att parkeringssituationen runt den nya skolbyggnaden inte är bra och såg då en möjlighet att lösa detta problem genom att riva den gamla skolbyggnaden och istället anlägga parkeringsplatser där. Förvaltningen har även haft en dialog med samhällsföreningen i ärendet. Efter att beslutet togs att riva skolbyggnaden har många invånare i Åsenhöga reagerat med en önskan att bevara byggnaden för att istället bygga om den till lägenheter. Bland annat har en namninsamling gjorts i ärendet.

Kommunstyrelsen avvaktar nu med beslut om rivning och har istället gett i uppdrag till allmänna utskottet att ta fram en situationsplan över området. (Situationsplan är en del av underlaget som används vid ansökan om bygglovlänk till annan webbplats och som visar vad byggherrenlänk till annan webbplats planerar att göra).

Motion angående möjligheterna för Gnosjö kommun att bli en del av det finska förvaltningsområdet

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har behandlat motionen om att Gnosjö kommun ska bli en del av det finska förvaltningsområdet vid ett stort antal tillfällen, men utan att lyckas komma fram till ett slutligt beslut i frågan. I ett tidigare yttrande från kommunkansliet har konstateras att kommunen idag inte ens uppfyller de så kallade grundkraven i minoritetslagstiftningen, och att därför avståndet till att bli ett sk förvaltningsområde är mycket stort. Förslaget från förvaltningen vid senaste tillfället ärendet behandlades, var att kommunen först bör fokusera på att uppfylla lagstiftningens grundkrav och därefter, på längre sikt, möjligen kan sträva efter att bli ett förvaltningsområde.

Kommunstyrelsen har därför gett i uppdrag åt kommunens integrationsstrateg, i samråd med de nationella minoriteterna i kommunen, att undersöka hur behovet ser ut. Resultatet ska sedan rapporteras till kommunstyrelsen för vidare beslut om hur kommunen skall arbeta vidare med frågan om minoritetslagstiftningen.

Hastighetsgränserna i kommunens tätorter

I tjänsteskrivelse föreslås att hastighetsgränserna sänks på några gator i Gnosjö och Hillerstorps tätorter från 60 km/h till 40 km/h. Anledningen är att gatorna ligger nära bostäder och industrier där det finns många oskyddade trafikanter på och vid gatorna. Kommunstyrelsen överlämnar frågan till kommunens trafiknämnd för vidare åtgärder och meddelar att de gator där man önskar en granskning av fartgränserna är följande:

Gnosjö

  • Marieströmsvägen
  • Anderstorpsvägen
  • Lidsjövägen - gatorna i området på Lids indområde
  • Gunnarsvägens förlängning till Hovmannakull - 70 km/h och cykelled

Hillerstorp

  • Kävsjövägen
  • Järnvägsgatan
  • Del av Storgatan (Storån till nuvarande 40-skylt)

Tillgänglighetsinventering

Kommunens funktionshinderråd och handikapporganisationer som är verksamma i kommunen har i flera års tid framfört önskemål till samhällsbyggnadsnämndens representant i rådet, att nämnden och dess förvaltning genomför en tillgänglighetsinventering av kommunens tätorter och offentliga lokaler, näringslivslokaler med mera.

Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att göra en tillgänglighetsinventering av de offentliga lokaler som finns i kommunens tätort. Inventeringen ska göras i dialog med kommunens funktionshinderråd och handikapporganisationer. Önskemålet är att inventeringen är klar 2019-12-31.

Sidansvarig: Christian Bagan

Senast uppdaterad: 2019-04-16

Kontakta oss

Kommunsekreterare
Christian Bagan
tel 0370-33 10 11
christian.bagan@gnosjo.se